Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Bakelitové kuličky

Výrobky z bakelitu se užívají zejména v elektrotechnickém průmyslu jako kvalitní a levný izolant. Jejich využití je možné také při výrobě hraček a automobilovém průmyslu.

= 5.8 bez DPH
7.018 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
4990+ 5,80 Kč/ks 7,02 Kč/ks
5000+ 5,60 Kč/ks 6,78 Kč/ks
10000+ 5,10 Kč/ks 6,17 Kč/ks
Průměr: 20 mm Hloubka vrutu: 14 mm
Barva: různé d: 6 mm
Vlastnosti: Vhodný pro elektrotechnický průmysl

BAKELITOVÉ KU­LIČKY

 

  • V nabídce nalez­nete nabídku ba­kelitových ku­liček různých ba­rev, průměrů a vnit­řních závitů. Pro ví­ce informací kon­taktujte naše ob­chodní odděle­ní. Zde je mož­né upřesnit váš po­žadavek ohled­ně barvy a ve­likosti žádaných ba­kelitových ku­liček.

 

Výrobky z bake­litu se užíva­jí zejména v e­lektrotechnic­kém průmyslu ja­ko kvalitní a lev­ný izolant. Je­jich využití je mož­né také při vý­robě hraček a au­tomobilovém prů­myslu. - Bakelit má vy­nikajícími izo­lační vlastnos­ti a je schopen přes­tát i vysoké te­ploty a působe­ní rozpouštědel­. Jedná se o plas­t, fenolformal­dehydový poly­kondenzát, vzni­klý sloučením fe­nolu a formal­dehydu. Po ochla­zení a vytvrze­ní je tento ma­teriál velmi o­dolný vůči mecha­nickému poško­zení, teplu a ky­selinám.