Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Belzona 1111 - 0,4 kg

Univerzální dvousložkový pastovitý materiál s vysokými technickými parametry a optimální 20 minutovou dobou pro zpracování.

= 1830 bez DPH
2214.3 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 830,00 Kč/ks 2 214,30 Kč/ks
2+ 1 824,00 Kč/ks 2 207,04 Kč/ks
10+ 1 815,00 Kč/ks 2 196,15 Kč/ks
Objem: 400 ml Vlastnosti: Univerzální dvousložkový pastovitý materiál pro opravy všeho druhu

 

Univerzální dvou­složkový pasto­vitý materiál s vy­sokými technic­kými parametry a op­timální 20 mi­nutovou dobou­ pro zpracová­ní. Opravy vše­ho druhu - mechanicky o­pracovatelný. Stan­dardní vulkani­zace. Víceúče­lový, opracova­telný produkt ur­čený pro opra­vy a obnovu. Na o­pravy a obnovu ur­čený produkt Bel­zona ® 1111 je d­vojkomponento­vý polymer zpev­něný keramický­mi a ocelovými čás­ticemi. Osvěd­čil se během řa­dy let jako ře­šení poskytují­cí vysokou kva­litu pro širo­ký rozsah vše­obecných stro­jírenských pot­řeb.

 

Aplikace produk­tu Belzona ® 1111:

Obsahují opra­vy takových za­řízeních jako jsou­: - poškození ulo­žení ložisek (hří­dele, pouzdra) - zlomené a poš­kozené odlitky - poškozené příruby - tekoucí nádrže - poškozené hy­draulické pís­ty - poškozené potrubí - poškozené hřídele - strhnuté závity.

 

  • Jednoduché pou­žití: - Nevyžaduje spe­ciální zručnos­t ani nářadí. -Lehká aplikace spe­ciálně tvarova­nou špachtlí ne­bo pistolí - Jednoduché mí­sení složek s vel­kou tolerancí po­měrů.

 

Bezpečné použití:

Aplikace a vyt­vrzování za stu­dena odstraňu­je nebezpečí po­žáru - Při tuhnutí se nes­mršťuje ani ne­roztahuje, přiz­působí se pnu­tí opravovaných ma­teriálů - Výborné elek­troizolační vlas­tnosti umožňu­jí aplikaci na ma­teriály s roz­ličným potenci­álem, co zabra­ňuje vzniku bi­metalické koro­ze - Vhodný pro kon­takt s pitnou­ vodou.

 

Univerzální a­plikace:

Může sa nanášet v ten­ké nebo hrubší vrstvě v r­ámci jednoho ú­konu, nerozté­ká se a nesté­ká ani ze strop­ních ploch - Belzona ® 1111 se p­evně naváže té­měř na každý ma­teriál včetně o­cele, hliníku, bron­zu, mosaze, ne­rezové ocele, ma­teriálů ze skle­něných vláken, be­tonu, neglazo­vané keramiky a skla.

 

  • Lehko se formu­je na požadova­ný tvar 
  • Opracovatelný trys­kovým obráběním 
  • Trvanlivost 
  • Vysoká mechanic­ká odolnost 
  • Výborná chemic­ká odolnost vů­či anorganickým ky­selinám, hydro­xidům, uhlovo­díkům, min. o­lejům, okysli­čovadlům, tukům, al­koholům, vodním roz­tokům a emulzím 
  • Odolnost vůči te­plotám do 200°C v s­uchém prostře­dí, do 93°C v t­rvale mokrém pros­tředí 
  • Při doporučova­ném způsobu skla­dování je doba skla­dovatelnosti mi­nimálně 5 let­. 
  • Nekoroduje
  • Balení: 0,4kg 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Belzona 1111 - 1 kg 1000 ml Univerzální dvousložkový pastovitý materiál pro opravy všeho druhu 6-8 dní 4871
Belzona 1212 - 0,4 kg 400 ml Vysokopevnostní konstrukční lepidlo pro nouzové opravy skladem 2650
Belzona 1221 125 ml Rychletuhnoucí pastovitý materiál pro vysokorychlostní nouzové opravy 6-8 dní 1019