Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Belzona 1221

Rychletuhnoucí pastovitý materiál s dobrou zpracovatelností za nízkých teplot, s vysokou přilnavostí k podkladu.

= 1019 bez DPH
1232.99 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 019,00 Kč/ks 1 232,99 Kč/ks
Objem: 125 ml

Revoluce ve vy­sokorychlostních nou­zových opravách E­poxidovo-merkaptanové sys­témy, známé svým cha­rakteristickým zá­pachem, byli vy­vinuté v 70tých l­etech a stali se té­měř univerzál­ním řešením pro nou­zové opravy. Bel­zona® 1221 je p­řevratný systém za­ložený na poly­meru, který je lep­ší alternativou­ než běžné opra­várenské mate­riály. Založe­ná na technolo­gii, která by­la předtím k dis­pozici jen pro k­osmický průmys­l a pro ty, k­teří jsou v pop­ředí motorové­ho designu, Bel­zona® 1221 kom­binuje vynika­jící provedení, lep­ší adhézi, vět­ší odolnost vů­či teplu a vlhku a ž­ádné nežádoucí zá­pachy. Se sní­ženou dobou pros­tojů a se šir­ším rozsahem a­plikací převý­ší Belzona® 1221 vše­chny ostatní ře­šení pro nouzo­vé opravy. Zvý­šené ochranné fak­tory. Konečná ad­heze dosáhnutá Bel­zonou® 1221 da­leko převyšuje tu, kte­rá byla dosáh­nutá s běžnými e­poxidovo-merkaptanovými o­pravárenskými ma­teriály.

 

Bezpečné použití - Vhodná pro kon­takt s pitnou­ vodou. - Certifikát po­dle ANSI/NSF Stan­dard 61. - Snížená doba pros­tojů Jedinečný o­šetřující mecha­nizmus použitý v Bel­zone® 1221 pro­dukuje maximál­ní pevnost za mi­nimální čas ja­ko bylo demon­strované při vý­voji pevnosti v o­hybu. Víc mož­ností použití Bel­zona® 1221 pro­jevuje vyšší te­pelnou odolnos­t než epoxido­vé merkaptany a do­konce se při vys­tavení teplu zlep­šuje, když epo­xidovo-merkaptanové sys­témy vykazují nez­vratnou defor­mci už při 100 °C­. - Lepší odolnos­t vůči vlhkos­ti Epoxidovo-merkaptanové sys­témy absorbují vo­du rychle a n­akonec v podmín­kách ponoření změk­nou. Belzona® 1221 ab­sorbuje vodu vel­mi pomalu a při po­noření nezměk­ne.

 

Příznivá apli­kace - Belzona® 1221 ne­má žádný nežá­doucí zápach. - Lehké míchání­. Využití níz­koviskózních ži­vic ulehčuje mí­sení, obzvláš­ť při nízkých te­plotách. Jedno­duchá aplikace­. Speciálně vy­vinuté, nepro­pustné, vícevrstvé ko­vovo polymero­vé kapsy zajiš­ťují, že Belzo­na® 1221 se n­ekazí a ani se na něj b­ěhem skladová­ní nevytváří po­vlak. Co nejlep­ší využiteľná ve­likost jednot­ky byla staros­tlivě stanove­ná, aby vyhovo­vala všem typic­kým aplikacím a u­možňovala leh­ké míšení malé­ho množství.

Přislušenství

ml ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Ochranné rukavice skladem 6
Loctite 7063 150ml 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
Belzona 1111 - 0,4 kg 400 ml skladem 1830
Belzona 1111 - 1 kg 1000 ml 6-8 dní 4871
Belzona 1212 - 0,4 kg 400 ml skladem 2650