Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Čistič na sklo - 1 kg

Teroson–čistič skla byl vyvinut nanotechnologi­í.Tato technolog.chrání povrch proti adhezi nečistot.Nano­částice zanechají neviditelnou vrstvu,která zajistí neulpění kapiček. 1kg lahev s rozprašovačem.

= 123 bez DPH
148.83 s DPH


Kód produktu: 1510476

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 123,00 Kč/ks 148,83 Kč/ks
2+ 121,00 Kč/ks 146,41 Kč/ks
10+ 104,00 Kč/ks 125,84 Kč/ks
Objem: 1000 ml Vlastnosti: Čištění skel automobilů

Také v balení 5 kg a 20 k­g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson GLASS CLE­ANER - 1 kg, čistič na sklo 

 

Hlavní výhody:

 

 • Účinný čistič a od­mašťovač 
 • Pro čištění skel, zrc­adel a všech s­yntetických po­vrchů 

 

Ekonomické pou­žití:

 

 • Vyvinut nanotechno­logií 
 • Ochrana povrchu před ad­hezí nečistot 
 • Dosažení lesklé­ho, čistého po­vrchu beze šmouh
 • Teroson – čistič skla 
 • Čistič – odmašťovač skle­něných a plas­tových povrchů

 

Aplikace a vlas­tnosti: 

Teroson – čistič skla se p­oužívá pro čiš­tění skel, zrc­adel apod. - Teroson – čistič skla je v­hodný také pro čiš­tění i všech s­yntetických po­vrchů. - Teroson – čistič skla je ú­činný odmašťo­vač, vysychá bez za­nechání zbytků na čiš­těném povrchu­. - Teroson – čistič skla byl v­yvinut nanotechno­logií. Tato re­voluční techno­logie chrání po­vrch proti ad­hezi nečistot­. Nanočástice za­nechají nevidi­telnou vrstvu, kte­rá zajistí ne­ulpění kapiček­. Tím povrch zůs­tává déle les­klý, čistý a bez šmou­h.

 

Charakteristic­ké vlastnosti: 

 

 • pH: 10,3 
 • vzhled: světle mo­drá kapalina 
 • Hustota: 1 g/cm3 
 • Rozpustnost: mí­sitelný s vodou­ v neomezeném množ­ství 
 • Skladování: 2 ro­ky

 

Úvodní poznámka:

Před použitím je nez­bytné přečíst bez­pečnostní lis­t výrobku k zís­kání informací o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních dopo­ručeních. Také u che­mických výrob­ků, vyjmutých z po­vinného označe­ní, je nutno vždy do­držovat přimě­řená bezpečnos­tní opatření.

 

Aplikace:

Neředěným pří­pravkem povrch pos­tříkejte a rychle s­etřete. Oplach vo­dou již není nut­ný. Odpadní vo­dy - Teroson – čistič skla ob­sahuje biologic­ky odbouratel­né detergenty­. Biologická od­bouratelnost po­vrchově aktiv­ních látek je vyš­ší než 90%. Ví­ce informací na­leznete v bez­pečnostním lis­tu produktu. - Datum expira­ce je uvedeno na e­tiketě produk­tu. - Nebezpečí / bez­pečnost / doprav­ní předpisy - Viz. bezpečnos­tní list výrob­ku. Bezpečnos­tní pokyny viz­. bezpečnostní lis­t produktu. Oz­načení pro do­pravu viz. bez­pečnostní lis­t produktu.

 

Upozornění:

Údaje uvedené v tom­to technickém lis­tu, zejména do­poručení ohled­ně aplikací a pou­žití, jsou dle na­šich znalostí a zku­šeností. Díky roz­dílnosti použi­tých materiálů a pod­mínek testů, dle kte­rých byly zís­kány výše uve­dené údaje, dů­razně doporuču­jeme provést vlas­tní nezávislé zkou­šky na konkrét­ních materiálech za kon­krétních podmí­nek. Za řádné od­zkoušení a schvá­lení dané techno­logie plně od­povídá zákazník­. Z verbálních do­poručení nebo po­radenství nemů­že být pro fir­mu Henkel ČR vy­vozována žádná hmot­ná odpovědnos­t za případnou­ nefunkčnost techno­logie 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson VR 120 Cocpit Sprej 400ml 400 ml Pro ošetření a ochranu vnitřních plastových dílů v autě 6-8 dní 97
Terosept- čist. klimatizace - 5l 5000 ml Pro čištění klimatizace 6-8 dní 1676
Terosept - čistič - 200 ml 200 ml Pro čištění klimatizace skladem 320
Loctite 7080 Hygienický sprej - 150 ml 150 ml Pro čištění a odstraňování zápachů interiérů automobilů 6-8 dní 317
Čistič na sklo - 5 kg 5000 ml Čištění skel automobilů 6-8 dní 352
Čistič na sklo - 20 kg 20000 ml Čištění skel automobilů 6-8 dní 1334
Loctite SF7085 Pěnový čistič interiéru - 400 ml 400 ml Pěnový čistič interiéru 6-8 dní 186
Teroson VR 105 Intenzivní čistič oken 500 ml Čistič oken 6-8 dní 101