Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Přesné dávková­ní a nanášení le­pidel, tmelů, si­likonů a jiných ka­palin je podmí­něno mnoha fak­tory a má svá s­pecifika daná pot­řebami ve výro­bě.

 

V praxi i téměř stej­ná zařízení vy­žadují indivi­duální přístup a tak vz­nikají jedineč­né prostředky ke ko­nečné předsta­vě klienta.

Zde představe­né návrhy fun­kčních sestav k dáv­kování výše zmí­něných materi­álů, jsou pro­to jen inspira­cí pro možnos­ti využití v pra­xi. Během kaž­dého sestavová­ní dávkovacího za­řízení vždy vše k­onzultujeme a u­pravujeme tak,  a­by se vyhovělo přes­ným potřebám ve vý­robě.

 

Kontaktujte na­še techniky a své před­stavy začněte sta­vět na odborných zá­kladech.

Ušetříte svůj čas i f­inanční prostřed­ky.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS