Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

Stírací písty za­jišťují rovno­měrné rozlože­ní tlaku po ce­lé ploše KARTU­ŠE. Bílé a čer­vené písty ma­jí dvojité stí­rací těsnění a leh­ce kónický tvar, to v­še dohromady za­braňuje proté­kání a tím sni­žuje plýtvání pou­žívaného mate­riálu. Zaruču­jí přesné dáv­kování kapali­ny. Jsou vzducho­těsné.Vyrobeny z po­lypropylenu, bez ob­sahu silikonu­. Použitelné pro všech­ny druhy kapa­lin, zejména pak pro r­ozpouštědlaak­tivátory, hus­té pasty, tme­lysilikonyge­ly a epoxidy. Pou­žitelné až do tla­ku 6,8 bar. Kom­patibilní pro všech­ny druhy kartu­ší.

 

 

Další z našich vyh­ledávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů a tmelů z vel­kých balení do ji­ných menších  prak­tických obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách.