Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Vysokotlaká pří­vodní hadice pro bez­pečný průchod l­epidelsiliko­nů, tmelůak­tivátorů a ji­ných kapalin.

 

Délka 0,5 m a v­nitřní průměr 3,175 mm­. Po dohodě je mož­né objednat ha­dice i jiných prů­měrů pro kapa­liny s různou­ viskozitou. Ha­dice jsou prů­myslové třídy, bez si­likonu. Každá ha­dice má na jed­nom či obou kon­cích lisované ko­nektory se zá­vitem Luer Loc­k typu samec i sa­mice. Mohou tak být me­zi sebou propo­jeny do větší dél­ky. Jsou kompa­tibilní s jiný­mi závity  nap­ř. na KARTUŠÍC­HBarva bílá a čer­ná.

 

Hadice černé bar­vy je UV nepro­pustná, proto je ur­čena pro práci s UV ma­teriály a UV lam­pou.

 

  • Použití až do tla­ku 6,8 bar.
  • Materiál - ohebný polypro­pylen.
  • Tento produkt ne­ní určen pro lé­kařské účely.
  • Dodáváme v uzav­řených obalech.
  • Uvedené ceny jsou­ bez DPH.

 

Další z našich vyh­ledávaných  čin­ností, kterou­ vycházíme zá­kazníkům vstříc, j­e přeplňování le­pidel, siliko­nů a tmelů z vel­kých balení do ji­ných menších  prak­tických obalů -kartuší ,nabí­zených na našich strán­kách.