Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

LAHVIČKY S JEH­LOU jsou vhod­né pro práci se vše­mi druhy kapa­lin používané v prů­myslu. Jsou z po­lypropylenu s ko­vovou tupou jeh­lou s víčkem.
 

LAHVIČKY S ES­D SAFE mají do­tykové čerpadlo u­možňující apli­kovat přiměře­nou dávku mate­riálu a zajiš­ťují tak ekono­mickou efekti­vitu práce a čis­tý pracovní pros­tor. Kapalina je vy­tlačená do proh­lubně aplikáto­ru a je tak o­kamžitě připra­vené potřebné množ­ství k otření štět­cem a následné prá­ci. Vhodné pro prá­ci do středně vis­kózníchi kapa­lin.

 

LAHVIČKY S LU­ER LOCK ZÁVITEM - Tento uzávěr u­možňuje použi­tí všech stan­dardních jehel, kte­ré najdete v ka­tegorii DÁVKO­VACÍ JEHLY za nej­nižší ceny na na­šem trhu.

 

LAHVIČKY PRO LE­PIDLA - Tyto lahvičky se pou­žívají jako o­bal pro lepidla­. Umožňují jed­noduchou apli­kaci produktu­. Materiál: PE­. Na trysku mů­že být nasaze­na dávkovací jeh­la pro přesněj­ší aplikaci. Vhod­ná pro pohodlné a rychl­é nanášení vte­řinových lepi­del.

 

 

POKUD MÁTE ZÁ­JEM O JINÉ, SPE­CIÁLNÍ LAHVIČ­KY PRO VAŠI VÝ­ROBU, NEVÁHEJ­TE KONTAKTOVAT NA­ŠE OBCHODNÍ OD­DĚLENÍ. PO DOM­LUVĚ JE MOŽNÉ OB­JEDNAT PŘESNĚ VÁ­MI POŽADOVANÝ PRO­DUKT