Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Tyto lahvičky ES­D SAFE (bezpeč­né proti static­ké elektřině) pos­kytují jednoduchý a bez­pečný způsob dáv­kování barev, pri­merů, lepidel, ře­didel, čistících pros­tředků, alkoho­lů a dalších mon­tážních kapalin.

 

LAHVIČKY z po­lyethylenu s do­tykovým čerpa­dlem umožňují a­plikovat přimě­řenou dávku ma­teriálu a zajiš­ťují tak ekono­mickou efekti­vitu práce a čis­tý pracovní pros­tor. Kapalina je vy­tlačená do proh­lubně aplikáto­ru a je tak p­řipravená k ot­ření štětcem. Vel­mi vhodné je u­žití těchto lah­ví pro labora­torní účely, i­deální pro PCB p­ájení. Součás­tí je nerezové víč­ko s dlouhou ži­votností. Zabra­ňuje zbytečné­mu odpařování a kon­taminaci.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.