Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Diakol F (Chemcol U 100) - 10kg

Lepidlo pro lepení dřeva za studena v dřevařském a nábytkářském průmyslu. Objem: 10 kg.

= 395 bez DPH
477.95 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 395,00 Kč/ks 477,95 Kč/ks
Objem: 10000 ml Vlastnosti: Pro lepení dřeva za studena

Také v balení 38kg.

 

Močovinoformal­dehydové lepi­dlo vyvinuté pro mon­táž lepení dře­va za studena v dře­vařském a nábyt­kářském průmys­lu, stolařských díl­nách apod.

 

Používá se v kom­binaci s tuži­dlem. Není vhod­né pro vnější pou­žití.

 

Složení: 

Vodní roztok mo­čovinoformalde­hydových konden­začních produk­tů.

 

Vlastnosti: 

Viskozní mléč­ně zakalená ka­palina.V průbě­hu skladování vis­kozita pozvol­na roste vzhle­dem k pokraču­jící kondenzač­ní reakci pro­duktů formalde­hydu a močovi­ny.

 

Charakteriska vý­robku: 

 

 • Ukazatel jakos­ti Jednotka Hod­nota Metoda sta­novení
 • Obsah sušiny % nej­méně 65,0 STN 6­6 86 29
 • Reakce, pH - 7,5–8,5 SP-TK-29–005
 • Výtoková doba, For­d 4/20 mPa.s 180–360 PND 11 002 79
 • Viskozita,20°C mi­nuta 1000–2000 STN 67 30 16
 • Kondenzační schop­nost,20°C - nejméně 50–300 STN 66 86 29
 • Mísitelnost s vo­dou,20°C 1:3 ST­N 66 86 29
 • Doba skladova­telnosti při 20°C n­ejvíce 12 týd­nů

 

Použití: 

 

KRONOKOL U 100 se p­oužívá na mon­tážní lepení vý­robků ze dřeva při te­plotě tvrzení 15–30°C. Výrobky je mož­né dále opraco­vávat řezáním, brou­šením, frézová­ním, vrtáním a lze je p­ovrchově upra­vovat nátěrový­mi hmotami. Vzhle­dem k možné hy­drolýze močovi­noformaldehydo­vých kondenzá­tů, není lepe­ný spoj odolný vů­či působení vo­dy, a proto ne­ní možné výrob­ky lepené KRO­NOKOLEM U 100 vys­tavovat dlouho­dobému působe­ní vody a pově­trnostním vli­vům.

 

Doporučená re­ceptura pro dý­hování nebo la­minování: 

 

 • Chronokol U 100 10­0 hmotnostních dí­lů
 • Technická mouka 10–15 hmotnostních dí­lů
 • Tužidlo R-60 4 hmotnostních dí­lů

 

Doba zpracova­telnosti:

Této lepící smě­si při teplotě 18–25°C je 30–50 minut. Lepí­cí směs se na­náší na lepenou­ plochu štětcem ne­bo stěrkou. Po na­nesení souvis­lé vrstvy se l­epené plochy sp­ojí k sobě a při­tlačí zalisová­ním nebo zatí­žením. Při te­plotě 20°C je d­oba vytvrzová­ní 4–6 hodin.

 

Požární technic­ké vlastnosti: 

Chronocol U 100 a l­epící směs s tu­židlem nejsou­ hořlavé látky, a­le při vyschnu­tí mohou hořet.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Tužidlo R 60 - 0,4 kg 400 ml Tužidlo skladem 29
Štětec velký Nanášecí štětec skladem 50
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Diakol F (Kronocol U 100) - 38kg 38000 ml Pro lepení dřeva za studena skladem 1391