Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

DORUS KS 351 - Transparent - 25 kg

Tavné lepidlo na lepení hran, bez plnidel. Objem: 25 kg.

= 3069 bez DPH
3713.49 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 069,00 Kč/ks 3 713,49 Kč/ks
Objem: 25 ml Vlastnosti: Tavné lepidlo na lepení hran

 

Tavné lepidlo na le­pení hran - bez plnidel 

 

Vlastnosti: 

 

 • středně viskózní
 • univerzálně pou­žitelné tavné le­pidlo
 • velmi čisté zpra­cování
 • vytváří hustou­ spáru, praktic­ky neviditelnou
 • velmi vysoká te­pelná odolnost
 • vysoká vydatnost
 • velmi dobrá smá­čivost
 • klidné plochy, t­aké na vysoce fle­xibilních hra­novacích mate­riálech
 • vysoká konečná pev­nost lepení

 

Oblasti použití:

 

 • lepení hran při p­osuvu od 12m/mi­n.
 • hranovací mate­riál: masivní dře­vo, dýha, mela­min, polyester, HPL, PV­C, ABS, PP - Zpusobilost techto hra­n závisí na spe­ciálních vlas­tnostech hrano­vacího materi­álu a jeho pri­meru
 • softforming – také s težce le­pitelnými pro­fily
 • vhodné pro obrá­běcí centra s pří­mým nánosem le­pidla

 

Technická data:

 

 • Bod měknutí (krou­žek a kulička): ca­. 110 °C
 • Viskozita (Bro­okfield): ca. 140 000 mP­a.s / 180 °C, c­a. 75 000 mPa­.s / 200 °C
 • Tepelná odolnos­t: ca. 90 °C - zkoušeno s 0,6 mm d­ubovou dýhou po­dle DORUS-zkušební meto­dy ve vzestup­ném teplotním tes­tu

 

Zpracovatelské po­kyny: 

Doporučená te­plota zpracová­ní v tavné ná­době: 180 – 200 °C na na­nášecím válci: 190 – 200 °C

 

Barvy: 

Transparentní, bílá

 

Způsob dodání: 

Granulát

 

Skladování: 

Skladovatelné mi­nimálně 2 roky v chla­du a suchu.

 

Značení: 

Není nutné zna­čit podle Gef­StoffV a přís­lušných EU-směrnic.

 

Bezpečnostní do­datek:

Tavná lepidla vyt­váří i při do­držování předep­saných zpraco­vatelských te­plot páry. Tím­to také často vzni­ká zatížení zá­pachem. Jestli­že bude zpraco­vatelská teplo­ta delší dobu pře­kračována, vzni­ká nebezpečí pů­sobení škodli­vých produktů, a pro­to doporučuje­me k odstraně­ní par používat vhod­ná odsávací za­řízení.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Tavící nádoba MD501 Nádoba pro dávkování tavného lepidla 20 dní 69000
Poloautomatické tavné zařízení HM01 Stolní linka pro tavná lepidla 20 dní 0
Tavící zařízení s pistolí MD501 Zařízení pro dávkování tavných lepidel 20 dní 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
DORUS HKP 21 - 15 kg 15 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 2866
DORUS Q 611 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 1934
DORUS KS 207 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 1884
DORUS KS 215 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 1993
DORUS Q 654 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 2826
DORUS KS 217 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 2492
DORUS KS 224/2 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo na lepení hran 6-8 dní 2122
DORUS MD O41 - 30 kg 30 ml Rychlé spojovací montážní lepidlo 6-8 dní 1964