Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

EPOXY 1200 - 10 kg

Pro lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, eternitu a dalších materiálů. Objem: 10 kg.

= 2882 bez DPH
3487.22 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 882,00 Kč/ks 3 487,22 Kč/ks
Objem: 10000 ml Vlastnosti: Epoxidová pryskyřice

Také v balení 100 g50­0 g1 kg.

 

Popis:

Středněmoleku­lární epoxido­vá pryskyřice mo­difikovaná ne­reaktivním změk­čovadlem.

 

Použití:

K přípravě le­picích kompozic pro le­pení kovů, skla, ke­ramiky, porce­lánu, eternitu, vý­robků z močovi­noformaldehydo­vých pryskyřic a ji­ných materiálů, dá­le k přípravě stěr­kových hmot a t­melů. Použití ko­vového prášku ja­ko plniva způ­sobuje vodivos­t vytvrzené kom­pozice.
Pryskyřice ani na­tužená směs před a­plikací nesmí být zře­ďována přídav­kem jakéhokoliv roz­pouštědla či ře­didla.

 

Příprava povrchu před n­anášením:

Povrch musí být suchý­, čistý, odmaš­těný a zbavený mecha­nických nečis­tot (prach po brou­šení, atd.), nej­lépe mírně zdrsně­ný. Teplota pod­kladu by měla do­sahovat 15–25 °C při max­. 80% relativ­ní vlhkosti vzduchu­. Nevytvrzenou­ kompozici lze z po­vrchu nářadí u­mýt acetonem.

 

Vlastnosti ne­vytvrzené prys­kyřice:

 

  • Vzhled: nažlou­tlá až žlutá či­rá silně viskóz­ní kapalina
  • Hustota (g.cm–3): 1,15 (20 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 30–80 (23 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 20–60 (25 °C)
  • Obsah epoxido­vých skupin (mol­.kg–1): 3,0–3,4
  • Epoxidový hm. ek­vivalent (g.mol–1): 290–330
  • Celkový obsah chlo­ru (%): max. 0,5

 

Vytvrzení:
 

Vytvrzení pomo­cí Tvrdidla P 11

Mísící poměr: 100 hm­. dílů ECO-EPOXY 1200 324 : 7 h­m. dílů Tvrdi­dla P 11. Doba že­latinace: 30–50 min. při 23 °C v z­ávislosti na při­pravovaném množ­ství, se zvyšu­jící se hmotnos­tí natužené smě­si se zkracuje­. Nejnižší do­poručená teplo­ta zpracování: 15 °C­. Zatuhnutí: 24 ho­din při teplo­tě 23 ± 5 °C. Vyt­vrzení: 7 dní př­i teplotě 23 ± 5 °C­, 1–2 dny při 23 ± 5 °­C a dotvrzení 3 dny při 50–60 °C (infrazá­řiče) uzavřené ná­doby: po 7 dne­ch vytvrzování se dot­vrzuje při te­plotě 23 ± 5 °C n­aplněním nádo­by vlažnou vo­dou, jejíž te­plota se postup­ně zvýší až na 60 °­C a udržuje se 2–3 dny.

 

Vytvrzení pomo­cí Tvrdidla T 0563

Při použití Tvrdi­dla T 0563 se sni­žuje vývin te­pla při reakci, pro­to je vhodné pou­žití tohoto tvrdi­dla za účelem pro­dloužení doby že­latinace. Mísí­cí poměr: 100 hm­. dílů ECO-EPOXY 1200 324 : 1­9 hm. dílů Tvrdi­dla T 0563. Do­ba želatinace: 60–100 min. při 23 °C v z­ávislosti na při­pravovaném množ­ství, se zvyšu­jící se hmotnos­tí natužené smě­si se zkracuje­.Vytvrzení: 7 dní př­i teplotě 23 ± 5 °C­, 1–2 dny při 23 ± 5 °­C a dotvrzení 3 dny při 50–60 °C (infrazá­řiče) uzavřené ná­doby: po 7 dne­ch vytvrzování se dot­vrzuje při te­plotě 23 ± 5 °C n­aplněním nádo­by vlažnou vo­dou, jejíž te­plota se postup­ně zvýší až na 60 °­C a udržuje se 2–3 dny.

https://www.e­bay.com/itm/Fix-UV-Light-Repair-Tool-Quick-5-Second-Glue-Refill-Liquid-Plastic-Welding-Set/311936140­340?hash=item48a0d7c43­4:m:mM40uyUnZlW-Rm0V5NTrIFA&var=61074­1736790

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 ml Pro vytvrzování epoxidových pryskyřic 6-8 dní 165

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 100 g 100 ml Epoxidová pryskyřice skladem 92
CHS EPOXY 1200 - 500 g 500 ml Epoxidová pryskyřice skladem 189
EPOXY 1200 - 1 kg 1000 ml Epoxidová pryskyřice skladem 329
Polyester MTB - 500 g 500 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 109
Polyester MTB - 1 kg 1000 ml Pro opravy laminátových předmětů skladem 179
Polyester MTB - 10 kg 10000 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 1488
Polyester 109 - 500 g 500 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 89
Polyester 109 - 1 kg 1000 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 187
Polyester 109 - 10 kg 10000 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 1569
Laminovací souprava MTB 350 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 174
Tvrdidlo P 11 - 45 g 45 ml Pro vytvrzování epoxidových pryskyřic skladem 43
Unilex souprava - 70 g 70 ml Univerzální epoxidová pryskyřice pro lepení a tmelení skladem 68
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 0 ml Pro výrobu a opravy laminátových předmětů 6-8 dní 124
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 ml Pro vytvrzování epoxidových pryskyřic 6-8 dní 165