Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

EPOXY 1200 - 100 g

K lepení kovů, skla, keramiky, kameniny, dřeva. Sada - Epoxy 1200 + tv­rdidlo P11 Objem: 100 g.

= 92.00 bez DPH
111.32 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 92,00 Kč/ks 111,32 Kč/ks
Objem: 0.1 kg

Sada - Epoxy 1200 + tv­rdidlo P11

Také v balení 500 g1 k­g10 kg.

Popis:

Sada - středněmoleku­lární epoxido­vá pryskyřice mo­difikovaná ne­reaktivním změk­čovadlem + tvrdi­dlo P11.

Použití:

 

K lepení kovů, skla, ke­ramiky, kameni­ny a dřeva. Plně­ná pryskyřice se dá pou­žít k zatmele­ní nerovností ploch, ot­vorů, trhlin a­pod. Před apli­kací nesmí být zře­ďována přídav­kem jakéhokoliv roz­pouštědla či ře­didla.

 

Příprava povrchu před n­anášením:

 

Povrch musí být suchý­, čistý, odmaš­těný a zbavený mecha­nických nečis­tot (prach po brou­šení, atd.), pří­padně zdrsněný.

 

Vlastnosti ne­vytvrzené prys­kyřice:

 

  • Vzhled: nažlou­tlá až žlutá či­rá silně viskóz­ní kapalina
  • Hustota (g.cm–3): 1,15 (20 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 30–80 (23 °C)
  • Viskozita (Pa­.s): 20–60 (25 °C)
  • Obsah epoxido­vých skupin (mol­.kg–1): 3,0–3,4
  • Epoxidový hm. ek­vivalent (g.mol–1): 290–330
  • Celkový obsah chlo­ru (%): max. 0,5

 

Vytvrzení:

 

Mísící poměr: 100 hm­. dílů ECO-EPOXY 1200 324 : 7 h­m. dílů Tvrdi­dla P 11. Doba že­latinace: 30–50 min. při 23 °C v z­ávislosti na při­pravovaném množ­ství, se zvyšu­jící se hmotnos­tí natužené smě­si se zkracuje­. Nejnižší do­poručená teplo­ta zpracování: 15 °C­. Zatuhnutí: 24 ho­din při teplo­tě 23 ± 5 °C. Vyt­vrzení: 7 dní př­i teplotě 23 ± 5 °C­, 1–2 dny při 23 ± 5 °­C a dotvrzení 3 dny při 50–60 °C (infrazá­řiče) uzavřené ná­doby: po 7 dne­ch vytvrzování se dot­vrzuje při te­plotě 23 ± 5 °C n­aplněním nádo­by vlažnou vo­dou, jejíž te­plota se postup­ně zvýší až na 60 °­C a udržuje se 2–3 dny.

 


Vlastnosti vyt­vrzené prysky­řice:

 

Vytvrzený spoj dob­ře odolává: 30% ky­selině sírové a chlo­rovodíkové 5–10% hydroxidu sod­nému 30% hydro­xidu amonnému (čpav­ku) benzinu, o­leji. Vytvrze­ný spoj částeč­ně poškozují: vo­da, alkoholy, a­romatické uhlo­vodíky. Vytvrze­ný spoj narušu­jí: aceton, chlo­rové uhlovodí­ky. Lineární smrště­ní (dle ČSN E­N 12617–3): po 24 h /­23ºC max. 0,5 % po 1­20 h /23 ºC m­ax. 0,5 %.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[kg]
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 500 g 0.5 kg skladem 189.00
EPOXY 1200 - 1 kg 1 kg skladem 329.00
EPOXY 1200 - 10 kg 10 kg 6-8 dní 2882.00
Polyester MTB - 500 g 0.5 kg 6-8 dní 109.00
Polyester MTB - 1 kg 1 kg skladem 169.00
Polyester MTB - 10 kg 10 kg 6-8 dní 1488.00
Polyester 109 - 500 g 0.5 kg 6-8 dní 89.00
Polyester 109 - 1 kg 1 kg 6-8 dní 187.00
Polyester 109 - 10 kg 10 kg 6-8 dní 1569.00
Laminovací souprava MTB 350 kg 6-8 dní 174.00
Tvrdidlo P 11 - 45 g 0.045 kg skladem 43.00
Unilex souprava - 70 g 0.07 kg skladem 68.00
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 50 kg 6-8 dní 114.00
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 kg 6-8 dní 165.00