Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Vývoj průmyslu po­mohl k nahraze­ní tradičních techno­logií, jako jsou­ sváry, šroubo­vá spojení at­d.

   

       Naše spo­lečnost spolu­pracuje 18let s f­irmou Henkel, je­jíž nedílnou sou­částí je i apli­kace-dávkování  le­pidel a tmelů, za­měřená na běž­né spotřebite­le, ale předev­ším na sériovou­ výrobu a vel­ký průmysl všech o­borů.

     Dlouhole­té zkušenosti spo­lečnosti Henkel pře­bíráme během ško­lení a získané vě­domosti poté vy­užíváme v pra­xi při zavádě­ní dávkovacích a­plikací do no­vých i stávají­cích systémů na­šich zákazníků.

Naše činnost je za­měřena na vývoj dáv­kovacích zaří­zení na míru- podle přesných po­žadavků klien­ta.

Dávkováním le­pidel, tmelů a po­dobných materi­álů se intenziv­ně zabýváme již ně­kolik let a na­shromážděné zku­šenosti využí­váme nejen v rám­ci konzultace a po­radenství, ale pře­devším během ses­tavování dávko­vacích zaříze­ní.

 

Nabízíme Vám pro­to tyto služby:

 

1. Konzultace při ná­vrhu dávkování ma­teriálů.

2. Návrh dávko­vacího zaříze­ní přímo podle Va­šeho požadavku.

3. Pomoc při vý­běru prvků pro d­ávkovací systé­my.

4. Po dohodě po­radíme přímo ve Va­ší firmě s růz­nými aplikace­mi.

5. Sestavíme za­řízení, odzkou­šíme, dopraví­me a na místě se­řídíme dle Va­šich požadavků.

6. Sestrojíme po­dobná zařízení po­dle Vašich po­žadavků.

7. Zabýváme se ta­ké přeplňováním le­pidel, tmelů aj­. materiálů z vel­kých balení do kar­tuší a dvoukar­tuší z naší na­bídky.

8. Zajišťujeme zá­ruční i pozáruč­ní servis námi do­daných zaříze­ní a přístrojů.

9. Po dohodě a bliž­ším seznámením se se za­řízením, lze dom­luvit i údržbu a ser­vis jiných, po­dobných zaříze­ní, která budou­ po záruce a mi­mo náš dodava­telský servis.

 

Pro více infor­mací nás kontak­tujte zde