Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Konstrukční le­pidla jsou roz­dělena do kate­gorií KONSTRUK­ČNÍ a UV LEPID­LA .

 

KONSTRUKČNÍ LE­PIDLA

 

Typické aplika­ce konstrukčních le­pidel zahrnují le­pení feritů na po­kovené materi­ály v elektro­motorech, čás­tí reprodukto­rů a drahokamů, kde je p­ožadovaná rychlá fi­xace. Mají nás­ledující vlas­tnosti : Techno­logie- Akrylát , Che­mický typ -Uretan metakry­látester , Vzhled (­nevytvrzený)- jemně zakale­ná, bezbarvá až sla­bě žlutá kapa­lina , LMS slož­ky- jednosložkový , Vis­kozita- vysoká , Vytvrzení- s aktivátorem­. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

UV LEPIDLA

 

Tyto produkty jsou­ citlivé na svě­tlo; proto by mě­ly být během skla­dování a mani­pulace vystave­ny co nejméně den­nímu i umělému svě­tlu a UV záře­ní. Měly by být dáv­kovány z apli­kátoru černou­ hadičkou. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. Rychlost vyt­vrzení závisí na in­tenzitě UV zdro­je, vzdálenos­ti od zdroje, po­žadované hlou­bce vytvrzení ne­bo velikosti spá­ry a na průcho­du UV záření skrze ma­teriál, kterým zá­ření musí prochá­zet. U tepelně ci­tlivých podkla­dů jako jsou ter­moplasty, by mě­lo být provádě­no chlazení.