Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

KONSTRUKČNÍ LE­PIDLA 

 

Typické aplika­ce KONSTRUKČNÍC­H lepidel zah­rnují lepení fe­ritů na pokove­né materiály v e­lektromotorech, čás­tí reprodukto­rů a drahokamů, kde je p­ožadovaná rychlá fi­xace.

 

Mají následují­cí vlastnosti : Techno­logie- Akrylát , Che­mický typ -Uretan metakry­látester , Vzhled (­nevytvrzený)- jemně zakale­ná, bezbarvá až sla­bě žlutá kapa­lina , LMS Slož­ky- jednosložkový , Vis­kozita- vysoká , Vytvrzení- s aktivátorem­. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.