Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

MAZIVA LOCTITE - TUKY

 

Adhezní tuk, v ka­tegorii MAZIVA, ur­čený pro mazá­ní otevřených stroj­ních systémů. Pou­žívá se k mazá­ní řetězů, otev­řených převodů, sta­věcích šroubů a ka­belů a na ochr­anu proti smá­čení vodou. Pro­dukt je na bá­zi minerálních o­lejů, schvále­né pro použití na za­řízení pro vý­robu potravin a ve far­maceutickém prů­myslu (potravi­nářský atest)­. Mazivo rovněž pos­kytuje vynika­jící odolnost pro­ti opotřebení a vů­či vysokému tla­ku.Tyto produk­ty jsou vyrobe­ny tak, aby o­dolával odstře­divým silám na vy­sokorychlostních mecha­nizmech. Naná­šejte pokud mož­no na čisté sou­části jako běž­né mazivo pomo­cí štětce, špachtle n­ebo maznice.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.