Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

VTEŘINOVÁ LEPID­LA S NÍZKOU VIS­KOZITOU

 

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. Lepené plochy by m­ěly být čisté a od­maštěné. Vyčis­těte všechny p­ovrchy pomocí vhod­ného čističe Loc­tite® a nechte us­chnout. Na vyt­vrzení lemů ne­bo lepidla mi­mo lepenou spá­ru je možné pou­žít aktivátor LOC­TITE®. Materi­ál odebraný z ná­doby může být bě­hem používání kon­taminován. Pro­to jej nikdy ne­vracejte do o­riginálního o­balu.

 

V průmyslu se ta­to lepidla da­jí dávkovat dáv­kovacím zaříze­ním T1000 nebo FU800.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.