Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

VTEŘINOVÁ LEPID­LA SE STŘEDNÍ VIS­KOZITOU
 

Tento produkt u­možňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. Za normál­ních podmínek spou­ští proces vyt­vrzení atmosfé­rická vlhkost­. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Naneste le­pidlo na jeden z le­pených povrchů (ne­nanášejte lepi­dlo na aktivo­vaný povrch). K ro­zetření lepidla ne­používejte ště­teček, tkaninu a­ni papír. Během ně­kolika sekund spoj­te lepené sou­části k sobě. Sou­části je třeba vů­či sobě přesně nas­tavit dříve, než vel­mi krátká doba fi­xace lepidla způ­sobí, že lepi­dlo začne klás­t mírný odpor vů­či vzájemnému po­hybu. Materiál o­debraný z nádo­by může být bě­hem používání kon­taminován. Pro­to jej nikdy ne­vracejte do o­riginálního o­balu.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.