Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ŠRO­UBŮ S NÍZKOU, STŘED­NÍ A VYSOKOU PEV­NOSTÍ

 

NÍZKÁ PEVNOST a STŘED­NÍ PEVNOST je ur­čena pro zajiš­ťování a těsně­ní závitových spo­jů které vyža­dují snadnou de­montáž za pou­žití běžného ruč­ního nářadí. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Je zejména vhod­ný pro takové a­plikace, jako je za­jištění stavě­cích šroubů, zá­vitů malého prů­měru nebo dlou­hých závitových spo­jů, kde je po­žadována snad­ná demontáž bez poš­kození šroubu.

 

VYSOKÁ PEVNOS­T lepidel je ur­čena pro trva­lé upevňování a u­těsňování závi­tových spojů. Pro­dukt vytvrzuje ta­ké bez přístu­pu vzduchu ve spá­ře mezi lepený­mi kovovými. Ten­to produkt je zej­ména vhodný pro pou­žití na neaktiv­ní povrchy a tam, k­de je požadová­na maximální o­dolnost vůči hor­kému oleji.

 

Uvedené ceny jsou­ bez DPH.