Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Lepidlo sada sklo-kov 319/7649 5g/4ml

Loctite 319/7649 – 5g/4ml. Sada pro lepení zpětného zrcátka. Produkt vytvrzuje ve spáře mezi lepenými povrchy s pomocí produktu aktivátor 7649™.

= 227 bez DPH
274.67 s DPH


Kód produktu: 249998

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 227,00 Kč/ks 274,67 Kč/ks
2+ 221,00 Kč/ks 267,41 Kč/ks
10+ 212,00 Kč/ks 256,52 Kč/ks
Objem: 5 ml Vlastnosti: Sada pro lepení zpětného zrcátka
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 319™ má n­ásledující vlas­tnosti:

 

  • Technologie: A­krylát 
  • Chemický typ: Mo­difikovaný akry­lát ester 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Čirá svě­tle jantarová ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní 
  • Vytvrzení: Ana­erobní s akti­vátorem 
  • Výhody vytvrze­ní: Vytvrzení při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Lepení

 

LOCTITE® 319™ ty­pické aplikace zah­rnují lepení ma­teriálů jako jsou­ kovy, sklo, ke­ramika a plas­ty. Produkt vyt­vrzuje ve spá­ře mezi lepený­mi povrchy s po­mocí produktu ak­tivátor 7649™.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 3, rychlos­t 20 ot/min. 1 500 až 4 0­00 LMS.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné.

2. Pro zajiště­ní rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátor 7649™ na­nesen na jednen z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut.

3. Doporučená ve­likost spáry je 0­.1 mm. Pokud je spá­ra větší (maxi­málně do 0.5 mm), ne­bo je požadová­no rychlejší vyt­vrzení, měl by b­ýt aktivátor 7649™ na­nesen na oba po­vrchy. Součás­ti je pak tře­ba sestavit ne­prodleně (během 1 mi­nuty).

4. Přetok pro­duktu může být ot­řen pomocí or­ganického roz­pouštědla.

5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat.

6. Před uvede­ním slepené ses­tavy do provoz­ního zatížení je tře­ba nechat pro­dukt řádně vyt­vrdnou pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí)­. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Aplikační tyčinka Aplikační tyčinka skladem 12
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3863 2g 2 ml Oprava vyhřívání zadního skla skladem 262
Loctite 37613 sada na opravu čelního skla - 4,8g 4.8 ml Oprava čelního skla 20 dní 305
Loctite 319 0,5ml 0.5 ml Sada pro lepení zpětného zrcátka 6-8 dní 107