Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 221 50ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 50 ml.

= 832.00 bez DPH
1006.72 s DPH


Kód produktu: 135331

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 832,00 Kč/ks 1 006,72 Kč/ks
2+ 819,00 Kč/ks 990,99 Kč/ks
10+ 740,00 Kč/ks 895,40 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: fialová
Pevnost: nízká Povolovací moment: 8.5 Nm
Viskozita: 100-150 mPas Manipulační pevnost/ocel: 25 min

Také v balení 250ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 221™ je ur­čen pro zajiš­ťování a těsně­ní závitových spo­jů které vyža­dují snadnou de­montáž za pou­žití běžného ruč­ního nářadí. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Je zejména vhod­ný pro takové a­plikace, jako je za­jištění stavě­cích šroubů, zá­vitů malého prů­měru nebo dlou­hých závitových spo­jů, kde je po­žadována snad­ná demontáž bez poš­kození šroubu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlos­t 20 ot/min. 100 až 150.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

Pro montáž: 

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity akti­vátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte dob­ře uschnout. 3­. Před použitím pro­dukt důkladně prot­řepejte. 4. A­by se zabráni­lo ucpávání na­nášecí trysky, ne­dotýkejte se špič­kou trysky ko­vového povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 5. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 6. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 7. Smontuj­te a utáhněte dle pot­řeby. 8. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční 6-8 dní 1940.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 221 250ml 250 ml fialová nízká 8.5 Nm 6-8 dní 3494.00
Loctite 222 10ml 10 ml fialová nízká 6 Nm skladem 216.00
Loctite 222 50ml 50 ml fialová nízká 6 Nm skladem 832.00
Loctite 222 250ml 250 ml fialová nízká 6 Nm 6-8 dní 3494.00