Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 221 250ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 250 ml.

= 3494 bez DPH
4227.74 s DPH


Kód produktu: 1521477

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 494,00 Kč/ks 4 227,74 Kč/ks
2+ 3 440,00 Kč/ks 4 162,40 Kč/ks
10+ 3 109,00 Kč/ks 3 761,89 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: fialová
Pevnost: nízká Povolovací moment: 8.5 Nm
Viskozita: 100-150 mPas Manipulační pevnost/ocel: 25 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 221™ je ur­čen pro zajiš­ťování a těsně­ní závitových spo­jů které vyža­dují snadnou de­montáž za pou­žití běžného ruč­ního nářadí. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Je zejména vhod­ný pro takové a­plikace, jako je za­jištění stavě­cích šroubů, zá­vitů malého prů­měru nebo dlou­hých závitových spo­jů, kde je po­žadována snad­ná demontáž bez poš­kození šroubu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU: - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlos­t 20 ot/min. 100 až 150.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity akti­vátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte dob­ře uschnout. 3­. Před použitím pro­dukt důkladně prot­řepejte. 4. A­by se zabráni­lo ucpávání na­nášecí trysky, ne­dotýkejte se špič­kou trysky ko­vového povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 5. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 6. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 7. Smontuj­te a utáhněte dle pot­řeby. 8. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 221 50ml 50 ml fialová nízká 8.5 Nm skladem 885
Loctite 222 10ml 10 ml fialová nízká 6 Nm skladem 230
Loctite 222 50ml 50 ml fialová nízká 6 Nm skladem 885
Loctite 222 250ml 250 ml fialová nízká 6 Nm 6-8 dní 3453