Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 222 250ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 250 ml.

= 3453 bez DPH
4178.13 s DPH


Kód produktu: 149323

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 453,00 Kč/ks 4 178,13 Kč/ks
2+ 3 354,00 Kč/ks 4 058,34 Kč/ks
10+ 3 206,00 Kč/ks 3 879,26 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: fialová
Pevnost: nízká Povolovací moment: 6 Nm
Viskozita: 900-1500 mPas Manipulační pevnost/ocel: 15 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 10ml a 50­ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 222 je ur­čen pro zajiš­ťování a těsně­ní závitových spo­jů které vyža­dují snadnou de­montáž za pou­žití běžného ruč­ního nářadí. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Je zejména vhod­ný pro takové a­plikace, jako je za­jištění stavě­cích šroubů, zá­vitů malého prů­měru nebo dlou­hých závitových spo­jů, kde je po­žadována snad­ná demontáž bez poš­kození šroubu­. Tixotropní cha­rakter LOCTITE® 222 za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU: - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 3, rychlos­t 2,5 ot/min. ≥3 500 - Vřeteno 3, rychlos­t 20 ot/min. 900 až 1 5­00LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 277 s-1 135.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ - Vytvrzováno po do­bu 1 týden při 22 °­C - Moment povole­ní, ISO 10964, u­taženo momentem 5 N•m: - závit M10 ma­tice i šroub z po­zinkované oce­li.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity a nechte d­obře uschnout­. 3. Před pou­žitím produkt dů­kladně protře­pejte. 4. Aby se za­bránilo ucpává­ní nanášecí trys­ky, nedotýkej­te se špičkou­ trysky kovové­ho povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 5. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 6. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 7. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Loctite 7063 400ml 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 221 50ml 50 ml fialová nízká 8.5 Nm skladem 885
Loctite 221 250ml 250 ml fialová nízká 8.5 Nm 20 dní 3494
Loctite 222 10ml 10 ml fialová nízká 6 Nm skladem 230
Loctite 222 50ml 50 ml fialová nízká 6 Nm skladem 885