Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 243 250ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 250 ml.

= 3494 bez DPH
4227.74 s DPH


Kód produktu: 1342482

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 494,00 Kč/ks 4 227,74 Kč/ks
2+ 3 439,00 Kč/ks 4 161,19 Kč/ks
10+ 3 206,00 Kč/ks 3 879,26 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: modrá
Pevnost: střední Povolovací moment: 26 Nm
Viskozita: 1300-3000 mPas Manipulační pevnost/ocel: 10 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 5ml10ml­24ml50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 243™ je ur­čen pro zajiš­ťování a utěs­ňování závito­vých spojů, kte­ré mají být de­montovatelné běž­ným ručním ná­řadím. Produk­t vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Je zvláště vhod­ný pro méně ak­tivní povrchy, ja­ko je nerezová o­cel nebo poko­vené povrchy tam, k­de je při opra­vách nutná de­montáž ručním ná­řadím. Tixotrop­ní charakter LOC­TITE® 243™ za­braňuje jeho sté­kání z místa na­nesení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU: - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,08 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 3, rychlos­t 20 ot/min. 1 300 až 3 0­00LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 129 s-1 350.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, W/(­m•K) - Měrné teplo, kJ/(kg•­K) 0,3.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: Tento pro­dukt se nedopo­ručuje používat v čis­tě kyslíkových ne­bo na kyslík bo­hatých systémech a ne­měl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž: 1. Pro co nejlepší výsledky vyčistěte všechny povrchy (vnější i vnitřní) pomocí čističů LOCTITE® a nechte je dobře uschnout. 2. Pokud je materiálem neaktivní kov nebo je doba vytvrzování příliš dlouhá, naneste na všechny závity aktivátor 7471™ nebo 7649™ a nechte dobře uschnout. 3. Před použitím produkt důkladně protřepejte. 4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky, nedotýkejte se špičkou trysky kovového povrchu během nanášení produktu. 5. Pro průchozí díry, naneste několik kapek produktu na šroub v místech, kde se bude nacházet matka. 6. Pro slepé díry, naneste několik kapek produktu do vnitřního závitu na dno díry. 7. Pro těsnění, naneste housenku produktu kolem dokola předních závitů šroubu, pouze první závit ponechejte volný. Vtlačte produkt do závitů tak, aby vyplnil všechen prostor. U větších závitů zvětšete přiměřeně množství nanášeného produktu a naneste také housenku kolem dokola vnitřního závitu matice. 8. Smontujte a utáhněte dle potřeby.

 

Pro demontáž: 1­.Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění: Vyt­vrzený produk­t může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 243 5ml 5 ml modrá střední 26 Nm skladem 146
Loctite 243 10ml 10 ml modrá střední 26 Nm skladem 230
Loctite 243 24ml 24 ml modrá střední 26 Nm skladem 500
Loctite 243 50ml 50 ml modrá střední 26 Nm skladem 885
Loctite 248 tyčinka 9ml 9 ml modrá střední 17 Nm skladem 247
Loctite 248 tyčinka 19ml 19 ml modrá střední 17 Nm 20 dní 451
Loctite 2400 - 50 ml 50 ml modrá střední 20 Nm skladem 932
Loctite 242 - 50 ml 50 ml modrá střední 11.5 Nm 6-8 dní 1013