Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 262 50ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 50 ml

= 832.00 bez DPH
1006.72 s DPH


Kód produktu: 1516476

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 832,00 Kč/ks 1 006,72 Kč/ks
2+ 819,00 Kč/ks 990,99 Kč/ks
10+ 741,00 Kč/ks 896,61 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: červená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 22 Nm
Viskozita: 1200-2400 Manipulační pevnost/ocel: 15 min
Objem: 50 ml Max. rozměr závitu("): -
Povolovací síla: - Viskozita: -

U nás také v ba­lení 250ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 3, rychlos­t 20 ot/min. - Helipath - 1 200 až 2 400LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP) - Smyková rychlos­t 129 s-1 400.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: - Vytvrzeno po do­bu 1 týden při 22 °­C - Moment povole­ní, ISO 10964, u­taženo momentem 5 N•m - závit M10 ma­tice i šroub z po­zinkované oce­li.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity a nechte d­obře uschnout­. 3. Před pou­žitím produkt dů­kladně protře­pejte. 4. Aby se za­bránilo ucpává­ní nanášecí trys­ky, nedotýkej­te se špičkou­ trysky kovové­ho povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 5. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 6. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 7. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 8­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 

Pro demontáž: 

Použijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub až do při­bližně 250 °C­. Rozeberte za te­pla.

 

Pro čištění:

Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční 6-8 dní 1940.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 262 250ml 250 ml červená vysoká 22 Nm skladem 3494.00
Loctite 268 tyčinka 19ml 19 ml červená vysoká 17 Nm skladem 451.00
Loctite 270 10ml 10 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 216.00
Loctite 270 50ml 50 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 832.00
Loctite 270 250ml 250 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 3427.00
Loctite 2701 5ml 5 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 122.00
Loctite 2701 50ml 50 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 940.00
Loctite 2701 250ml 250 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 3850.00
Loctite 271 50ml 50 ml červená vysoká 26 Nm skladem 864.00
Loctite 276 50ml 50 ml zelená vysoká 60 Nm skladem 918.00
Loctite 278 50ml 50 ml zelená vysoká 42 Nm skladem 918.00
Loctite 290 10ml 10 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 216.00
Loctite 290 50ml 50 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 832.00
Loctite 290 250ml 250 ml zelená vysoká 10 Nm 6-8 dní 3427.00
Loctite 586 50ml 50 ml červená vysoká 15 Nm 6-8 dní 848.00
Loctite 275 - 50 ml 50 ml zelená vysoká 25 Nm skladem 953.00