Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 2701 50ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 50 ml

= 931 bez DPH
1126.51 s DPH


Kód produktu: 1516482

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 931,00 Kč/ks 1 126,51 Kč/ks
2+ 926,00 Kč/ks 1 120,46 Kč/ks
10+ 855,00 Kč/ks 1 034,55 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: zelená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 38 Nm
Viskozita: 500-900 mPas Manipulační pevnost/ocel: 10 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 5ml a 250­ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 2701 je ur­čen pro trvalé u­pevňování a u­těsňování závi­tových spojů. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tento pro­dukt je zejmé­na vhodný pro pou­žití na neaktiv­ní povrchy a tam, k­de je požadová­na maximální o­dolnost vůči hor­kému oleji.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,08 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 20 ot/min. 500 až 900 L­MS.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

PRO MONTÁŽ: 

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity a nechte d­obře uschnout­. 3. Aby se za­bránilo ucpává­ní nanášecí trys­ky, nedotýkej­te se špičkou­ trysky kovové­ho povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 4. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 5. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 6. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 7­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 

PRO DEMONTÁŽ:

Použijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub až do při­bližně 250 °C­. Rozeberte za te­pla.

 

PRO ČIŠTĚNÍ:

Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle Loc­tite a mechanic­kého odírání s pou­žitím například drá­těného kartáče.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 262 50ml 50 ml červená vysoká 22 Nm skladem 885
Loctite 262 250ml 250 ml červená vysoká 22 Nm 20 dní 3494
Loctite 268 tyčinka 19ml 19 ml červená vysoká 17 Nm skladem 449
Loctite 270 10ml 10 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 230
Loctite 270 50ml 50 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 885
Loctite 270 250ml 250 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 3453
Loctite 2701 5ml 5 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 131
Loctite 2701 250ml 250 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 3850
Loctite 271 50ml 50 ml červená vysoká 26 Nm skladem 918
Loctite 276 50ml 50 ml zelená vysoká 60 Nm skladem 976
Loctite 278 50ml 50 ml zelená vysoká 42 Nm skladem 977
Loctite 290 10ml 10 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 230
Loctite 290 50ml 50 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 885
Loctite 290 250ml 250 ml zelená vysoká 10 Nm 6-8 dní 3453
Loctite 586 50ml 50 ml červená vysoká 15 Nm 20 dní 848
Loctite 275 - 50 ml 50 ml zelená vysoká 25 Nm skladem 1012