Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 278 50ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 50 ml

= 977 bez DPH
1182.17 s DPH


Kód produktu: 1517220

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 977,00 Kč/ks 1 182,17 Kč/ks
2+ 949,00 Kč/ks 1 148,29 Kč/ks
10+ 907,00 Kč/ks 1 097,47 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: zelená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 42 Nm
Viskozita: 2400-3600 mPas Manipulační pevnost/ocel: 20 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 278™

je určen pro trva­lé upevňování a u­těsňování závi­tových spojů. Pro­dukt vytvrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Zejména vhod­ný pro aplika­ce na méně ak­tivních materi­álech, jako jsou­ povlakované ko­vy a nerezová o­cel a také pro a­plikace, kde se v­yžaduje vysoká te­plotní odolnos­t.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,08 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 100 ot/min. 2 400 až 3 6­00LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ - Doba fixace - Doba fixace je de­finována jako čas pot­řebný k dosaže­ní takové pev­nosti, aby spo­jení šroub a ma­tice M10 neby­lo možné rukou­ povolit. - Doba fixace, I­SO 10964, sec­.: - Mosazný šrou­b a matice (ne­usazeno) 210 až 2­70LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE: 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž:

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů LOCTITE® a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Pokud je ma­teriálem neak­tivní kov nebo je do­ba vytvrzování pří­liš dlouhá, na­neste na všechn­y závity akti­vátor 7471™ ne­bo 7649™ a nechte dob­ře uschnout. 3­. Aby se zabrá­nilo ucpávání na­nášecí trysky, ne­dotýkejte se špič­kou trysky ko­vového povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 4. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 5. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 6. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všeche­n prostor. U vět­ších závitů zvět­šete přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 7­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 

Pro demontáž:

Použijte lokál­ní ohřev na ma­tici nebo šrou­b na teplotu při­bližně 350 °C­. S použitím vhod­ného nářadí za te­pla rozeberte.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 262 50ml 50 ml červená vysoká 22 Nm skladem 885
Loctite 262 250ml 250 ml červená vysoká 22 Nm 20 dní 3494
Loctite 268 tyčinka 19ml 19 ml červená vysoká 17 Nm skladem 449
Loctite 270 10ml 10 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 230
Loctite 270 50ml 50 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 885
Loctite 270 250ml 250 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 3453
Loctite 2701 5ml 5 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 131
Loctite 2701 50ml 50 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 931
Loctite 2701 250ml 250 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 3850
Loctite 271 50ml 50 ml červená vysoká 26 Nm skladem 918
Loctite 276 50ml 50 ml zelená vysoká 60 Nm skladem 976
Loctite 290 10ml 10 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 230
Loctite 290 50ml 50 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 885
Loctite 290 250ml 250 ml zelená vysoká 10 Nm 6-8 dní 3453
Loctite 586 50ml 50 ml červená vysoká 15 Nm 20 dní 848
Loctite 275 - 50 ml 50 ml zelená vysoká 25 Nm skladem 1012