Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 290 250ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 250 ml

= 3427 bez DPH
4146.67 s DPH


Kód produktu: 246372

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 427,00 Kč/ks 4 146,67 Kč/ks
2+ 3 347,00 Kč/ks 4 049,87 Kč/ks
10+ 3 049,00 Kč/ks 3 689,29 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: zelená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 10 Nm
Viskozita: 20-55 Manipulační pevnost/ocel: 20 min

Také v balení 10ml a 50­ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 290™

je určen pro za­jišťování a těs­nění závitových spo­jů. Vzhledem k je­ho nízké visko­zitě a vzlína­vosti tento pro­dukt dobře pro­nikne do spáry u­tažených závi­tových spojů, tak­že pro jeho a­plikaci není nut­ná demontáž spo­je. Produkt vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tento pro­dukt může rov­něž vyplňovat po­rezitu svařova­ných, odlitých ne­bo práškovou me­talurgií vyro­bených kovových dí­lů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,08 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 1, rychlos­t 50 ot/min. 20 až 55LM­S.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU: Fyzi­kální vlastnos­ti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177 W/(m­•K) 0,1 - Měrné teplo, kJ/(kg•­K) 0,3.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž: 

Pro předem smon­tované závito­vé díly s průcho­zí dírou 1. Před smon­továním očistě­te všechny zá­vity (vnější i vnit­řní) s použitím roz­pouštědlových čis­tičů LOCTITE® a nechte us­chnout. 2. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b a na vnitřní zá­vit. 3. Nedotý­kejte se špič­kou nanášecí trys­ky kovového po­vrchu. Pro pou­žití při montá­ži 1. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry Pro utěsně­ní porezity 1­. Vyčistěte da­nou oblast a oh­řejte ji na při­bližně 120°C. 2­. Nechte vychlad­nout na přibliž­ně 85°C a nanes­te produkt.

 

Pro demontáž: 

1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle LOC­TITE® a mecha­nickým drhnutím nap­říklad drátěným kar­táčem.

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95