Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 290 50ml

Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Objem 50 ml

= 885 bez DPH
1070.85 s DPH


Kód produktu: 1516472

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 885,00 Kč/ks 1 070,85 Kč/ks
2+ 860,00 Kč/ks 1 040,60 Kč/ks
10+ 822,00 Kč/ks 994,62 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: zelená
Pevnost: vysoká Povolovací moment: 10 Nm
Viskozita: 20-55 mPas Manipulační pevnost/ocel: 20 min
Vlastnosti: Lepidlo pro zajišťování a utěsnění závitových spojů

Také v balení 10ml a 25­0ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 290™

je určen pro za­jišťování a těs­nění závitových spo­jů. Vzhledem k je­ho nízké visko­zitě a vzlína­vosti tento pro­dukt dobře pro­nikne do spáry u­tažených závi­tových spojů, tak­že pro jeho a­plikaci není nut­ná demontáž spo­je. Produkt vyt­vrzuje bez přís­tupu vzduchu v­e spáře mezi le­penými kovový­mi povrchy a za­braňuje uvolně­ní či prosako­vání spoje, kte­ré je způsobe­né vibracemi a rá­zy. Tento pro­dukt může rov­něž vyplňovat po­rezitu svařova­ných, odlitých ne­bo práškovou me­talurgií vyro­bených kovových dí­lů.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,08 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 1, rychlos­t 50 ot/min. 20 až 55LM­S.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU: Fyzi­kální vlastnos­ti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177 W/(m­•K) 0,1 - Měrné teplo, kJ/(kg•­K) 0,3.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

Pro montáž:

Pro předem smon­tované závito­vé díly s průcho­zí dírou 1. Před smon­továním očistě­te všechny zá­vity (vnější i vnit­řní) s použitím roz­pouštědlových čis­tičů LOCTITE® a nechte us­chnout. 2. Pro průcho­zí díry, nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b a na vnitřní zá­vit. 3. Nedotý­kejte se špič­kou nanášecí trys­ky kovového po­vrchu. Pro pou­žití při montá­ži 1. Pro sle­pé díry, nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry Pro utěsně­ní porezity 1­. Vyčistěte da­nou oblast a oh­řejte ji na při­bližně 120°C. 2­. Nechte vychlad­nout na přibliž­ně 85°C a nanes­te produkt.

 

Pro demontáž:

1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 

Pro čištění:

1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle LOC­TITE® a mecha­nickým drhnutím nap­říklad drátěným kar­táčem.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost
Povolovací moment
[Nm]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 262 50ml 50 ml červená vysoká 22 Nm skladem 885
Loctite 262 250ml 250 ml červená vysoká 22 Nm 20 dní 3494
Loctite 268 tyčinka 19ml 19 ml červená vysoká 17 Nm skladem 449
Loctite 270 10ml 10 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 230
Loctite 270 50ml 50 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 885
Loctite 270 250ml 250 ml zelená vysoká 33 Nm skladem 3453
Loctite 2701 5ml 5 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 131
Loctite 2701 50ml 50 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 931
Loctite 2701 250ml 250 ml zelená vysoká 38 Nm skladem 3850
Loctite 271 50ml 50 ml červená vysoká 26 Nm skladem 918
Loctite 276 50ml 50 ml zelená vysoká 60 Nm skladem 976
Loctite 278 50ml 50 ml zelená vysoká 42 Nm skladem 977
Loctite 290 10ml 10 ml zelená vysoká 10 Nm skladem 230
Loctite 290 250ml 250 ml zelená vysoká 10 Nm 6-8 dní 3453
Loctite 586 50ml 50 ml červená vysoká 15 Nm 20 dní 848
Loctite 275 - 50 ml 50 ml zelená vysoká 25 Nm skladem 1012