Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3090 - 10g

Dvousložkové, rychlevytvrzující lepidlo schopné vyplňovat větší spáry s vynikajícími lepícími schopnostmi na celé řadě materiálů, jako jsou plasty, pryže a kovy. Objem 10g + 7× směšovač.

= 582 bez DPH
704.22 s DPH


Kód produktu: 1379599

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 582,00 Kč/ks 704,22 Kč/ks
2+ 566,00 Kč/ks 684,86 Kč/ks
10+ 541,00 Kč/ks 654,61 Kč/ks
Objem: 10 ml Viskozita: gel mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 90-150
Manipulační pevnost: 90-150 Vlastnosti: Rychlevytvrzující vteřinové lepidlo pro širokou škálu materiálů

Také v balení 50g.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 3090™

 

Je dvousložko­vé, rychlevyt­vrzující lepi­dlo schopné vy­plňovat větší spá­ry s vynikají­cími lepícími schop­nostmi na celé řa­dě materiálů, ja­ko jsou plasty, pry­že a kovy. Pro­dukt LOCTITE® 3090™ je ur­čen k lepení sou­částí s proměn­livou nebo ne­definovatelnou­ lepenou spárou­ (až do 5 mm), ne­bo pro aplika­ce, kde je nut­né plné vytvrze­ní přetoků le­pidla. Hustota ge­lu zabraňuje sté­kání lepidla na svis­lém povrchu.


LOCTITE® 3090™ je r­ovněž vhodný pro le­pení porézních ma­teriálů, jako je dře­vo, papír, ků­že a textilie.

 

Technické údaje: 

 

 • Není vhodné pro PE, P­P a PTFE 
 • Vlastnosti vyt­vrzeného mate­riálu - Nevytrzený čirý - Vytvrzený či­rý / lehce za­kalený 
 • Vzhled vysoce vis­kózní thixotrop­ní gel 
 • Viskozita: gel 
 • Mísící poměr (ob­jemově) 10 : 1 
 • Doba zpracova­telnosti 90 – 180 s 
 • Manipulační pev­nost 2 – 4 min. 
 • Úplné vytvrze­ní 24 h 
 • Pevnost ve smy­ku, ISO 4587, po 2­4 hodinách, 22 °C 
 • Vyplnění velké spá­ry až do 5 mm v zá­vislosti na ge­ometrii spoje 
 • Teplotní odolnost -20° až +80 °C (­krátkodobě 100 °C) 
 • Chemická odol­nost odolává kon­taktu s běžný­mi průmyslový­mi kapalinami s vý­jimkou alkalic­kých kapalin a ky­selin

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Lepené plochy by m­ěly být čisté a od­maštěné. Vyčis­těte všechny p­ovrchy pomocí vhod­ného čističe Loc­tite® a nechte us­chnout. 2. Při pou­žití je nutné pro­míchat složky A a B­. Produkt je mož­né nanášet pří­mo z originál­ního obalu přes při­ložené static­ké mixery. První při­bližně 1 až 2 cm h­ousenky dejte do od­padu. 3. Nanes­te promíchané le­pidlo na jeden z le­pených povrchů­. Pro rozetře­ní lepidla ne­používejte tka­ninu ani štěte­ček. Sestavte dí­ly během něko­lika vteřin do po­žadované polo­hy. Díly by mě­ly být sestave­ny přesně, ne­boť krátká do­ba fixace neu­možňuje zdlou­havé ustavová­ní. 4. Slepený spoj by m­ěl být pevně fi­xován nebo sev­řen do doby, než je d­osaženo doby fi­xace lepidla. 5­. Před uvedením ses­tavy do provo­zu je nutné nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnout. Běžně po do­bu 24 hodin po ses­tavení při po­kojové teplotě.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 454 blistr 3g 3 ml gel mPas transparentní 5-10 skladem 85
Loctite 454 3g 3 ml gel mPas transparentní 5-10 6-8 dní 85
Loctite 454 - 20 g 20 ml gel mPas transparentní 5-10 skladem 546
Loctite 454 - 300 g 300 ml gel mPas transparentní 5-10 20 dní 5669