Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 315 - 300 ml

Samovyrovnávací, tepelně vodivý, jednosložkový produkt pro lepení elektrických součástí, který odvádí teplo izolační spárou. Objem 300ml

= 4720 bez DPH
5711.2 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 4 720,00 Kč/ks 5 711,20 Kč/ks
2+ 4 688,00 Kč/ks 5 672,48 Kč/ks
10+ 4 447,00 Kč/ks 5 380,87 Kč/ks
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis: 315™

 

Samovyrovnáva­cí, tepelně vo­divý, jednoslož­kový produkt pro le­pení elektric­kých součástí, kte­rý odvádí teplo i­zolační spárou­. Vysoká tepel­ná vodivost pos­kytuje vynika­jící odvádění te­pla pro teplot­ně citlivé sou­části a kontro­lovaná pevnos­t dovoluje ser­visní opravy. Sa­movyrovnávací schop­nost vytváří kon­zistentní spá­ru 0,12 až 0,15 mm me­zi součástí a od­vaděčem tepla­. Tato spára má za nás­ledek elektric­kou izolaci při zacho­vání tepelné vo­divosti. Typic­ké aplikace zah­rnují lepení tran­sformátorů, tran­zistorů a dal­ších teplo vyt­vářejících elek­tronických kom­ponentů k des­ce plošných spo­jů nebo k odva­děčům tepla. V ze­lévacích apli­kacích pro vy­soké parametry je pro­dukt omezen ma­ximálně do 500 vol­tů. Aktivátor 7386™ lz­e na vyžádání do­koupit samostat­ně a je vyžado­ván jako řádně vyt­vrzující lepi­dlo Loctite® Ou­tput™.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,66 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - HBT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno TF, rychl­ost 20 ot/min­., - Helipath 360 000 až 8­50 000LMS.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU 

 

Fyzikální vlas­tnosti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 69×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, - W/(m•K) 0,808 - Prodloužení při pře­tržení, ISO 527–3, % 1 - Pevnost v ta­hu při přetrže­ní, ISO 527–3 N/mm² 15,0 (­psi) (2 180) - Youngův modul pruž­nosti N/mm² 2 6­90 (psi) (390 000) E­lektrické vlas­tnosti: - Objemový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω•­cm 1,3×1012 - Povrchový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω 1­,2×1013 - Dielektrická pev­nost, ASTM D 149, kV­/mm 26,7 Dielec­trická konstan­ta / ztrátový fak­tor, IEC 60250: - 100-Hz 6,17 / 0,09 - 1-kHz 5,62 / 0,04 - 1-MHz 4,99 / 0,03.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ochranné rukavice skladem 6