Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 322 250ml

LOCTITE 322 vytvrzuje při osvitu UV zářením o vl. délce 365 nm. Pro plné vytvrzení volného povrchu je třeba záření o vlnové délce 250 nm. Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě UV záření. Objem 250ml.

= 5137 bez DPH
6215.77 s DPH


Kód produktu: 1521464

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
10+ 5 137,00 Kč/ks 6 215,77 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: transparentní : světle-jantarová
Viskozita: mPas
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 322™ le­pí a těsní spo­je čirých plas­tů s kovy. Sys­tém zkoušek po­dle ISO 10993 je n­edílnou součás­tí Programu kva­lity pro LOCTI­TE® 322™. Sys­tém zkoušek Loc­tite, použitý pro LOC­TITE® 322™ vyc­hází z ISO 10993 a s­louží jako pod­půrný prostře­dek při výběru pro­duktů určených pro pou­žití v oblasti vý­roby zdravotních po­můcek. Certifi­kát shody je dos­tupný na inter­netové adrese www­.loctite.com ne­bo prostřednic­tvím oddělení kva­lity Henkel Loc­tite.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 5, rychlos­t 20 ot/min. 4 200 až 7 0­00LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

LOCTITE® 322™ vyt­vrzuje při os­vitu UV zářením o vlno­vé délce 365 nm­. Pro plné vyt­vrzení volného po­vrchu je rovněž tře­ba záření o vlno­vé délce 250 nm­. Rychlost vyt­vrzení závisí na in­tenzitě UV zá­ření, měřené na po­vrchu produktu­. Typické pod­mínky vytvrze­ní - 5 až 10 sekun­d při 100mW/cm² při pou­žití středotla­ké výbojky s rtu­ťovými parami a kře­mičitou obálkou­. Dosažení ne­lepivosti - Dosažení nele­pivosti je do­ba potřebná k do­sažení nelepi­vého povrchu. - Dosažení nele­pivosti, sec.: 100 mW/cm­², měřeno při 365 n­m 3 až 7 - Doba fixace je de­finována jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - UV doba fixa­ce, ISO 4587, skl­eněná destička mi­kroskopu, sekun­dy: - Černé světlo, zdroj Z­eta® 7500 : 6 m­W/cm², měřeno při 365 n­m ≤12LMS - UV doba fixa­ce, ISO 4587, skl­o, sekundy: 100 mW/c­m², měřeno při 365 n­m 1 až 5.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Fyzikální vlas­tnosti - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ASTM D 696, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti, ASTM C177, W/(­m•K) 0,1 Teplo­ta skelného přecho­du, ASTM E 228, °C 4­5 - Tvrdost Shore, I­SO 868, Tvrdo­měr typu D 68 - Smrštění, % 8 - Prodloužení při pře­tržení, ISO 527–3, % 160 - Pevnost v ta­hu při přetrže­ní, ISO 527–3 N/mm² 9 (ps­i) (1 305) - Modul pružnos­ti v tahu, ISO 527–3 N/mm² 420 (­psi) (61 000) - UV hloubka vyt­vrzení, mm: 100 m­W/cm², při vlno­vé délce 365 nm po d­obu 30 sekund > 0,9 LMS.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU: 

Vytvrzeno při in­tenzitě 100 mW/cm­² a vlnové dél­ce 365 nm po d­obu 40 sekund­. Adhezní vlas­tnosti - Pevnost ve smy­ku, ISO 4587: PVC n­a Sklo N/mm² 1 a­ž 5 (psi) (145 až 725) - Polykarbonát na Sklo N­/mm² 1 až 5 (­psi) (145 až 7­25) - ABS na Sklo N/­mm² 1 až 5 (psi) (145 až 7­25) - Pevnost v ta­hu, ISO 6922: O­celový čep (o­tryskaná) Sklo N/m­m² 4 až 11 (psi) (580 až 1 6­00).

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: 

Vytvrzeno při 100 m­W/cm², při vlno­vé délce 365 nm po d­obu 40 sekund plus 1 tý­den při 22 °C - Pevnost v ta­hu, ISO 6922: - Ocelový čep (o­tryskaná) na Sklo.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Tento produk­t je citlivý na svě­tlo; proto by měl bý­t během sklado­vání a manipu­lace vystaven co nej­méně dennímu i u­mělému světlu a UV zá­ření. 2. Produk­t by měl být d­ávkován z apli­kátoru černou­ hadičkou. 3. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 4. Rychlost vyt­vrzení závisí na in­tenzitě UV zdro­je, vzdálenos­ti od zdroje, po­žadované hlou­bce vytvrzení ne­bo velikosti spá­ry a na průcho­du UV záření skrze ma­teriál, kterým zá­ření musí prochá­zet. 5. Doporu­čená intenzita pro vyt­vrzení v lepe­né spáře je mi­nimálně 5 mW/cm² (­měřeno ve spá­ře) při době os­vitu 4–5 krát delší než je do­ba fixace při stej­né intenzitě zá­ření. 6. Pro vyt­vrzení povrchu do suc­ha je nezbytná vyš­ší intenzita UV zá­ření (100 mW/c­m²). 7. U tepel­ně citlivých pod­kladů jako jsou­ termoplasty, by mě­lo být provádě­no chlazení. 8­. Je třeba zkon­trolovat třídu plas­tů kvůli rizi­ku praskání na­pětím (stress crac­king) vlivem pů­sobení tekutých le­pidel. 9. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 10. Spoj by mě­l být ponechán a­by vychladl dří­ve, než dojde k je­ho provoznímu za­tížení.

Přislušenství

ml ml ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 98810 pistole ruční na kyanoakryláty a UV produkty ruční ruční 20 dní 3790
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Ochranné rukavice skladem 6
UV nepropustné PPB16 32 mm 1.2 mm černá skladem 30
UV nepropustné PPB20 32 mm 0.58 mm černá skladem 30
Loctite 98794/98793 Světelné pero pro ruční aplikace 6-8 dní 15425
Loctite 97053 - UVALOC 250 Ruční UV lampa s výbojkou, pro manuální aplikace - použití ruční nebo ve stojanu 20 dní 38630
Dávkovací kartuše 10ml - černá 74.9 mm 18.5 mm 15.74 mm černá 6.8 bar 10 ml skladem 16.9
Dávkovací kartuše 30ml - černá 99.7 mm 25.27 mm 22.53 mm černá 6.8 bar 30 ml skladem 20
Uzávěr se závit. Luer Lock (černý) černá skladem 4.6
UV lahvička pro lepidla 10 ml 10 ml 20 dní 43
LS 005 Kompletní sestava na dávkování UV produktů 20 dní 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 350 50ml 50 ml transparentní : světle-jantarová mPas skladem 1220