Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 326 50ml

LOCTITE 326 typické aplikace zahrnují lepení feritů na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace. Objem 50ml

= 1212 bez DPH
1466.52 s DPH


Kód produktu: 142445

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 212,00 Kč/ks 1 466,52 Kč/ks
2+ 1 178,00 Kč/ks 1 425,38 Kč/ks
10+ 1 126,00 Kč/ks 1 362,46 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: žlutá-jantarová
Pevnost ve smyku: 15 Viskozita: vysoká mPas
Aktivátor: Loctite 7649 Vlastnosti: Konstrukční lepidlo s rychlou fixací

Také v balení 250ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 326 

má následující vlas­tnosti: - Vytvrzuje s ak­tivátorem 7649™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Polyurethan me­takrylát - Vzhled (nevyt­vrzený)- Průhledná žlu­tá až světle jan­tarová kapali­na LMS - Složky- Jednosložkový - Viskozita -Vysoká - Vytvrzení- Anaerobní s ak­tivátorem - Výhody vytvrzení- Vytvrzení při po­kojové teplotě - Aplikace –Lepení LOCTITE® 326 ty­pické aplikace zah­rnují lepení fe­ritů na pokove­né materiály v e­lektromotorech, čás­tí reprodukto­rů a drahokamů, kde je p­ožadovaná rychlá fi­xace.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 14 000 až 2­2 000LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP) - Smyková rychlos­t 36 s-1 10 000 až 20 000.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

Pro montáž: 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Pro zajiš­tění rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátor 7649™ na­nesen na jeden z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut. 3. Doporu­čená velikost spá­ry je 0.1 mm. Po­kud je spára vět­ší (maximálně do 0­.5 mm), nebo je po­žadováno rychlej­ší vytvrzení, měl by b­ýt aktivátor 7649™ na­nesen na oba po­vrchy. Součás­ti je pak tře­ba sestavit ne­prodleně (během 1 mi­nuty). 4. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat. 6. Před u­vedením slepe­né sestavy do pro­vozního zatíže­ní je třeba nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnou pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Dosiernadel SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Dávkovací jehla SSS14 1/2" 0.5 " olivová 12.7 mm 1.6 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 250ml 250 ml žlutá-jantarová 15 vysoká mPas 6-8 dní 4969
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 střední mPas skladem 365
Loctite 3298 MULTIBOND 300ml 300 ml zeleno-šedá 26-30 střední mPas 6-8 dní 1681
Loctite 330 MULTIBOND 50ml 50 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 6-8 dní 365
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 20 dní 1677
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 267
Teroson 2444 - 175 g 175 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 234
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 374
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 střední mPas 20 dní 740
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 střední mPas skladem 827
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 vysoká mPas 6-8 dní 459
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 - mPas 20 dní 706