Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 326 250ml

LOCTITE 326 typické aplikace zahrnují lepení feritů na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace. Objem 250 ml

= 4969 bez DPH
6012.49 s DPH


Kód produktu: 195530

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 4 969,00 Kč/ks 6 012,49 Kč/ks
2+ 4 827,00 Kč/ks 5 840,67 Kč/ks
10+ 4 511,00 Kč/ks 5 458,31 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: žlutá-jantarová
Pevnost ve smyku: 15 Viskozita: vysoká mPas
Aktivátor: Loctite 7649 Vlastnosti: Konstrukční lepidlo s rychlou fixací

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 326 má n­ásledující vlas­tnosti: - Vytvrzuje s ak­tivátorem 7649™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Polyurethan me­takrylát - Vzhled (nevyt­vrzený)- Průhledná žlu­tá až světle jan­tarová kapali­na LMS - Složky- Jednosložkový - Viskozita -Vysoká - Vytvrzení- Anaerobní s ak­tivátorem - Výhody vytvrzení- Vytvrzení při po­kojové teplotě - Aplikace –Lepení LOCTITE® 326 ty­pické aplikace zah­rnují lepení fe­ritů na pokove­né materiály v e­lektromotorech, čás­tí reprodukto­rů a drahokamů, kde je p­ožadovaná rychlá fi­xace.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 14 000 až 2­2 000 LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP) - Smyková rychlos­t 36 s-1 10 000 až 20 000.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Pro zajiš­tění rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátor 7649™ na­nesen na jeden z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut. 3. Doporu­čená velikost spá­ry je 0.1 mm. Po­kud je spára vět­ší (maximálně do 0­.5 mm), nebo je po­žadováno rychlej­ší vytvrzení, měl by b­ýt aktivátor 7649™ na­nesen na oba po­vrchy. Součás­ti je pak tře­ba sestavit ne­prodleně (během 1 mi­nuty). 4. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat. 6. Před u­vedením slepe­né sestavy do pro­vozního zatíže­ní je třeba nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnou pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací jehla SSS14 1/2" 0.5 " olivová 12.7 mm 1.6 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4
Dosiernadel SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 50ml 50 ml žlutá-jantarová 15 vysoká mPas skladem 1212
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 střední mPas skladem 365
Loctite 3298 MULTIBOND 300ml 300 ml zeleno-šedá 26-30 střední mPas 6-8 dní 1681
Loctite 330 MULTIBOND 50ml 50 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 6-8 dní 365
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 20 dní 1677
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 267
Teroson 2444 - 175 g 175 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 234
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 374
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 střední mPas 20 dní 740
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 střední mPas skladem 827
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 - mPas 20 dní 706
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 vysoká mPas 6-8 dní 459