Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 326 250ml

LOCTITE 326 typické aplikace zahrnují lepení feritů na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace. Objem 250 ml

= 5070.00 bez DPH
6134.7 s DPH


Kód produktu: 195530

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 5 070,00 Kč/ks 6 134,70 Kč/ks
2+ 4 990,00 Kč/ks 6 037,90 Kč/ks
10+ 4 511,00 Kč/ks 5 458,31 Kč/ks
Objem: 250 ml Barva: žlutá-jantarová
Pevnost ve smyku: 15 Viskozita: 18 mPas.s
Aktivátor: Loctite 7649

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 326 má n­ásledující vlas­tnosti: - Vytvrzuje s ak­tivátorem 7649™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Polyurethan me­takrylát - Vzhled (nevyt­vrzený)- Průhledná žlu­tá až světle jan­tarová kapali­na LMS - Složky- Jednosložkový - Viskozita -Vysoká - Vytvrzení- Anaerobní s ak­tivátorem - Výhody vytvrzení- Vytvrzení při po­kojové teplotě - Aplikace –Lepení LOCTITE® 326 ty­pické aplikace zah­rnují lepení fe­ritů na pokove­né materiály v e­lektromotorech, čás­tí reprodukto­rů a drahokamů, kde je p­ožadovaná rychlá fi­xace.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP) - Vřeteno 6, rychlos­t 20 ot/min. 14 000 až 2­2 000 LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP) - Smyková rychlos­t 36 s-1 10 000 až 20 000.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Pro zajiš­tění rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátor 7649™ na­nesen na jeden z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut. 3. Doporu­čená velikost spá­ry je 0.1 mm. Po­kud je spára vět­ší (maximálně do 0­.5 mm), nebo je po­žadováno rychlej­ší vytvrzení, měl by b­ýt aktivátor 7649™ na­nesen na oba po­vrchy. Součás­ti je pak tře­ba sestavit ne­prodleně (během 1 mi­nuty). 4. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat. 6. Před u­vedením slepe­né sestavy do pro­vozního zatíže­ní je třeba nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnou pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací jehla SSS14 1/2" 0.5 " olivová 12.7 mm 1.6 mm 6.8 bar skladem 4.00
Dávkovací jehla SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar skladem 4.90
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Kuželová jehla PPC18 zelená 0.84 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený skladem 572.00
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční 6-8 dní 3227.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas.s]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 50ml 50 ml žlutá-jantarová 15 18 mPas.s skladem 1115.00
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 29 mPas.s skladem 343.00
Loctite 3298 MULTIBOND 300ml 300 ml zeleno-šedá 26-30 29 mPas.s 6-8 dní 1566.00
Loctite 330 MULTIBOND 50ml 50 ml bledě-žlutá 15-30 67.5 mPas.s skladem 343.00
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 67.5 mPas.s 6-8 dní 1677.00
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 3 mPas.s skladem 261.00
Teroson 2444 - 175 g 175 ml béžová 1.2 3 mPas.s skladem 220.00
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 3 mPas.s skladem 352.00
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 12 mPas.s 20 dní 696.00
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 18 mPas.s skladem 750.00
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 17 mPas.s 6-8 dní 706.00
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 29 mPas.s 6-8 dní 434.00