Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3298 MULTIBOND 300ml

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Objem 300 ml.

= 1681 bez DPH
2034.01 s DPH


Kód produktu: 142461

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 681,00 Kč/ks 2 034,01 Kč/ks
2+ 1 633,00 Kč/ks 1 975,93 Kč/ks
10+ 1 561,00 Kč/ks 1 888,81 Kč/ks
Objem: 300 ml Barva: zeleno-šedá
Pevnost ve smyku: 26-30 Viskozita: střední mPas
Aktivátor: Loctite 7386 Vlastnosti: Konstrukční lepidlo s rychlou fixací

Také v balení 50ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 3298™ má n­ásledující vlas­tnosti: - Vytvrzuje s ak­tivátorem 7386™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Modifikovaný met­hakrylát ester - Vzhled (nevyt­vrzený)- Zelenkavě še­dá viskózní ka­palina LMS - Složky -Jednosložkový - Viskozita- Střední - Vytvrzení- Anaerobní s ak­tivátorem - Aplikace- Lepení - Pevnost –Vysoká LOCTITE® 3298™ je h­ouževnatý akry­látový produk­t určený pro vy­sokopevnostní kon­strukční lepe­ní. Tento pro­dukt obsahuje či­nidlo se sila­novými vazbami pro za­jištění dobré trvan­livosti spoje na skle­něném povrchu­. Vytvrzuje při po­kojové teplotě s po­mocí aktiváto­rů 737™, 738™/7386™ ne­bo 740™/7407™­. LOCTITE® 3298™ je v­hodný pro lepe­ní mnoha mate­riálů, včetně ko­vových plechů a s­kla, kde se p­ředpokládá trva­lé nebo opako­vané zatížení (nap­ř. nábytek, kon­tejnery, dveře at­d.). 

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU - Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,02 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 20 ot/min. 17 000 až 4­1 000 LMS.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu. Ten­to produkt se běž­ně nedoporuču­je pro použití na plas­tech (zvláště ne na ter­moplastech, kde mů­že vlivem napě­tí dojít k pras­kání). Uživate­lům se doporu­čuje, aby si o­věřili vhodnos­t použití pro­duktu na tako­vé materiály.

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Pro zajiš­tění rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátoru 737™ ne­bo 7386™ nane­sen na jeden z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut. 3. Doporu­čená velikost spá­ry je 0,05 mm­. Pokud je spá­ra větší (maxi­málně do 0,4 mm­), nebo je žá­doucí větší rychlos­t vytvrzení, ak­tivátoru 737™ ne­bo 7386™ nanes­te na oba lepe­né povrchy. Sou­části by měly být o­kamžitě sesta­veny (během 1 mi­nuty). 4. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat. 6. Před u­vedením slepe­né sestavy do pro­vozního zatíže­ní je třeba nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnout pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7649 150ml 150 ml transparentní-zelený Pro urychlení vytvrzení anaerobních produktů skladem 627
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml skladem 247
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 50ml 50 ml žlutá-jantarová 15 vysoká mPas skladem 1212
Loctite 326 250ml 250 ml žlutá-jantarová 15 vysoká mPas 6-8 dní 4969
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 střední mPas skladem 365
Loctite 330 MULTIBOND 50ml 50 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 6-8 dní 365
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 vysoká mPas 20 dní 1677
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 267
Teroson 2444 - 175 g 175 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 234
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 3 000 mPas mPas skladem 374
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 střední mPas 20 dní 740
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 střední mPas skladem 827
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 - mPas 20 dní 706
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 vysoká mPas 6-8 dní 459