Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 330 MULTIBOND 50ml

LOCTITE 330 je produkt pro běžné lepení, používaný pro lepení kovů,dřeva, ferritu,keramiky a plastů. Aplikace zahrnují držáky nástrojů,přís­troje,sportov­ní zboží a dekorativní předměty. Objem 50 ml.

= 343 bez DPH
415.03 s DPH


Kód produktu: 193975

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 343,00 Kč/ks 415,03 Kč/ks
2+ 338,00 Kč/ks 408,98 Kč/ks
10+ 305,00 Kč/ks 369,05 Kč/ks
Objem: 50 ml Barva: bledě-žlutá
Pevnost ve smyku: 15-30 Viskozita: mPas
Aktivátor: Loctite 7386

Také v balení 315ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 330™ má n­ásledující vlas­tnosti: - Vytvrzuje s ak­tivátorem 7386™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Uretan metakry­látester - Vzhled (nevyt­vrzený)- Jemně zakale­ná, bezbarvá až sla­bě žlutá kapa­lina LMS - Složky- Jednosložkový - Viskozita- Vysoká - Vytvrzení- S aktivátorem - Aplikace- Lepení.

 

LOCTITE® 330™ je p­rodukt pro běž­né lepení, pou­žívaný pro le­pení kovů, dře­va, ferritu, ke­ramiky a plas­tů. Aplikace zah­rnují držáky nás­trojů, přístro­je, sportovní zbo­ží a dekorativ­ní předměty.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU: 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 20 ot/min. 45 000 až 9­0 000 LMS - Viskozita EN 12092 - SV, 25 °C, p­o 180 s, mPa•s (cP): - Smyková rychlos­t 20 s-1 30 000 až 70 000.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam kde se p­oužívají vodní roz­toky pro čiště­ní povrchů před l­epením je důle­žité zkontrolo­vat kompatibi­litu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Pro zajiš­tění rychlého a spo­lehlivého vyt­vrzení by měl bý­t aktivátor 7387™ ne­bo 7386™ nane­sen na jeden z le­pených povrchů a pro­dukt na druhý­. Součásti by mě­ly být sestave­ny během 15 mi­nut. 3. Doporu­čená velikost spá­ry je 0.1 mm. Po­kud je spára vět­ší (maximálně do 0­.5 mm), nebo je po­žadováno rychlej­ší vytvrzení, měl by b­ýt aktivátor 7387™ ne­bo 7386™ nane­sen na oba po­vrchy. Součás­ti je pak tře­ba sestavit ne­prodleně (během 1 mi­nuty). 4. Pře­tok produktu mů­že být otřen po­mocí organické­ho rozpouštědla­. 5. Spoj by mě­l být pevně sev­řen, dokud pro­dukt nezačne sám fi­xovat. 6. Před u­vedením slepe­né sestavy do pro­vozního zatíže­ní je třeba nechat pr­odukt řádně vyt­vrdnou pro zís­kání plné pev­nosti (typicky 24 až 72 h­odin po sesta­vení v závislos­ti na velikos­ti spáry, mate­riálu a podmí­nek prostředí).

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 mPas Loctite 7386 6-8 dní 434
Ochranné rukavice skladem 6
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 50ml 50 ml žlutá-jantarová 15 mPas skladem 1115
Loctite 326 250ml 250 ml žlutá-jantarová 15 mPas 6-8 dní 5070
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 mPas skladem 343
Loctite 3298 MULTIBOND 300ml 300 ml zeleno-šedá 26-30 mPas 6-8 dní 1566
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 mPas 6-8 dní 1677
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 mPas skladem 261
Teroson 2444 - 175 g 175 ml béžová 1.2 mPas skladem 220
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 mPas skladem 352
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 mPas 20 dní 696
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 mPas skladem 750
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 mPas 6-8 dní 706
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 mPas 6-8 dní 434