Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3423 200ml

Hysol® 3423™ je dvousložkové tixotropní epoxidové lepidlo s vysokou viskozitou, které po rozmíchání vytvrzuje při pokojové teplotě. Dvoukartuše, 200 ml.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 821,00 Kč/ks 993,41 Kč/ks
2+ 727,00 Kč/ks 879,67 Kč/ks
10+ 707,00 Kč/ks 855,47 Kč/ks
Objem: ml Mísící poměr: 1:1
Zpracovatelnost: 30-60 min Manipulační pevnost:
Pevnost v tahu: 24 MPa Provozní teplota (°C): -55 až +120

Také v balení 50ml.

 

Hysol® 3423™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (Prysky­řice): Šedá pas­ta LMS 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Béžová pas­ta LMS 
 • Vzhled (Smích­aný): Šedá pas­ta 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Viskozita: Ti­xotropní 
 • Mísicí poměr- objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 100 : 70 
 • Vytvrzení: po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení
 • Určeno zejména pro ko­vy, keramiku, tu­hé plasty a dře­vo

 

Hysol® 3423™

 

je dvousložko­vé tixotropní e­poxidové lepi­dlo s vysokou­ viskozitou, kte­ré po rozmíchá­ní vytvrzuje při po­kojové teplotě­. Je to nesté­kavé lepidlo pro běž­né použití, kte­ré dosahuje vy­soké pevnosti na ši­roké škále pod­kladů. Tixotrop­ní charakter to­hoto lepidla u­možňuje lepení hru­bých svislých po­vrchů u součás­tí z kovů, ke­ramiky, tuhých plas­tů nebo dřeva při ve­likosti spáry až do 3 m­m. Po vytvrze­ní může být le­pidlo broušeno pro zís­kání hladkého po­vrchu.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

Vlastnosti prys­kyřice - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,3 a­ž 1,36LMS - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 5 ot/min. 100 000 až 4­00 000.

Vlastnosti tvrdi­dla - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 0,9­5 až 1 LMS - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita při te­plotě 25 °C, Ku­žel & Deska Rhe­ometer, mPa•s (­cP): - Smykový gradi­ent: 30 s-1 70 000 až 1­10 000 LMS - Viskozita, Bro­okfield - RVT, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlos­t 5 ot/min. 200 000 až 5­00 000.

Vlastnosti smícha­ného produktu: Do­ba zpracovatel­nosti (LMS) při t­eplotě 25 °C, mi­nut: - 200 g hmoty 30 až 60 L­MS.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZO­VÁNÍ:

Doba fixace - Doba fixace je de­finovaná jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - Doba fixace, při te­plotě 22 °C, ho­din 3

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použi­tím je potřeba prys­kyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Produk­t může být na­nášen přímo z dvoj­kartuší přes do­daný statický mi­xer. V tomto pří­padě vytlačte prvních 3 a­ž 5 cm do odpa­du. Při použi­tí většího ba­lení produktu řád­ně smíchejte o­bě složky v přes­ném poměru dle ob­jemu nebo hmot­nosti, jak je u­vedeno v Popi­su produktu. Při ruč­ním míchání si od­važte nebo ob­jemově odměřte po­žadované množ­ství pryskyři­ce a tvrdidla a u­silovně je pro­míchejte. Míchej­te ještě asi 15 sec­. po té, co z­ískáte stejno­měrnou barvu pro­duktu.

3. Doporučuje­me nemíchat na­jednou větší množ­ství produktu než 4 kg z d­ůvodu vzniku ne­žádoucího tepla a přeh­řátí při reak­ci obou složek­. Mícháním men­šího množství za­bráníte nežádou­címu zahřívání pro­duktu.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Informace o do­bě zpracovatel­nosti najdete v čás­ti - Typické vlas­tnosti nevytvrze­ného materiálu­. Vyšší teplo­ta a menší množ­ství zpracová­vaného produk­tu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. Doba dodá­ní tohoto pro­duktu je do 3 t­ýdnů.