Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3430 200ml

Hysol® 3430™ je dvousložkové, čiré epoxidové lepidlo, které po zamíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Dvoukartuše, 200 ml.

= 1250.00 bez DPH
1512.5 s DPH


Kód produktu: 843759

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
10+ 1 250,00 Kč/ks 1 512,50 Kč/ks
Objem: 200ml Mísící poměr: 1:1
Zpracovatelnost: 5-10 min Manipulační pevnost: 15 min
Pevnost v tahu: 36 N/mm2 Provozní teplota (°C): -55 až +100

Také v balení 24ml a 50­ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 3430™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (Prysky­řice): Ultra či­rý 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Ultra či­rý 
 • Vzhled (Smích­aný): Ultra či­rý, průhledný LMS 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr- objemový: prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: prys­kyřice : tvrdi­dlo 100 : 100 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 

 

Hysol® 3430™

 

je dvousložko­vé, čiré epoxi­dové lepidlo, kte­ré po zamíchá­ní rychle vyt­vrzuje při po­kojové teplotě­. Je určené pro vše­obecné lepení a do­sahuje vysoké pev­nosti na širo­kém spektru ma­teriálů. Schop­nost vyplňovat spá­ry činí tento pro­dukt vhodným pro le­pení hrubých ne­bo špatně slí­covaných povrchů u sou­částí z kovů, ke­ramiky, tuhých plas­tů nebo dřeva.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

 

Vlastnosti prys­kyřice - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,1­4 až 1,2 - Viskozita při te­plotě 25 °C, Ku­žel & Deska Rhe­ometer, mPa•s (­cP): - Smyková rychlos­t: 10 s-1 18 000 až 28 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti tvrdi­dla - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,1­4 až 1,2 - Viskozita při te­plotě 25 °C, Ku­žel & Deska Rhe­ometer, mPa•s (­cP): - Smyková rychlos­t: 10 s-1 18 000 až 28 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti smícha­ného produktu - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,1­4 až 1,2 LMS - Viskozita při te­plotě 25 °C, Ku­žel & Deska Rhe­ometer, mPa•s (­cP): - Smyková rychlos­t: 10 s-1 18 000 až 2­8 000 LMS - Doba zgelova­tění při teplo­tě 25 °C, minut: - 5 g pryskyři­ce/ 5 g tvrdi­dlo 5 až 10 L­MS.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZO­VÁNÍ:

Doba fixace - Doba fixace je de­finovaná jako čas pot­řebný k získá­ní pevnosti ve smy­ku 0.1 N/mm². - Doba fixace, smíchá­no, minut 15

 

Pokyny pro pou­žití 

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použi­tím je nutné o­bě složky - pryskyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Produk­t je možné na­nášet přímo z o­riginální dvou­kartušky pomo­cí statického mi­xeru, který je do­dáván s ním. Prvních 3 a­ž 8 cm housen­ky z mixeru vy­tlačte do odpa­du. Ať už pou­žíváte balení v dvou­kartuši nebo v sa­mostatných dó­zách, obě slož­ky vždy řádně pro­míchejte v da­ném objemovém ne­bo hmotnostním po­měru. Při ruč­ním míchání si od­měřte nebo od­važte správné množ­ství složek a u­silovně je míchej­te po dobu ně­kolika desítek se­kund. Míchejte při­bližně ještě 15 sec­. po té, co j­e dosaženo stej­noměrné barvy.

3. Nemíchejte na­jednou větší množ­ství produktu než 20 g, j­inak dojde k ne­žádoucímu vývi­nu tepla. Míchá­ním menšího množ­ství se minima­lizuje možnos­t vzniku nežá­doucího tepla.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Doba zpraco­vatelnosti smícha­ného lepidla je ≤4 mi­nut při teplo­tě 22 °C. Vyš­ší teplota a men­ší zpracováva­né množství pro­duktu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole 200 ml 1:1, 2:1 Ruční 20 dní 1180.00
Směšovač MC10-24 165 mm 8.9 mm 200-400 ml fixace maticí skladem 37.20
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[min]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50ml 1:1 30-150 min 240 min 6-8 dní 338.00
Loctite 3421 200ml 200ml 1:1 30-150 min 240 min 6-8 dní 741.00
Loctite 3423 50ml 50ml 1:1 30-60 min 180 min skladem 398.00
Loctite 3425 50ml 50ml 1:1 55-105 min 240 min skladem 482.00
Loctite 3425 200ml 200ml 1:1 55-105 min 240 min 6-8 dní 1249.00
Loctite 3430 24ml 24ml 1:1 5-10 min 15 min 20 dní 294.00
Loctite 3430 50ml 50ml 1:1 5-10 min 15 min skladem 471.00
Loctite 9461 50ml 50ml 1:1 40 min 240 min 20 dní 381.00
Loctite 9461 400ml 400ml 1:1 40 min 240 min 20 dní 1145.00
Loctite 9466 50ml 50ml 2:1 60 min 180 min skladem 441.00
Loctite 9466 400ml 400ml 2:1 60 min 180 min 20 dní 1251.00
Loctite 9480 50ml 50ml 2:1 110-190 min 270 min 20 dní 454.00
Loctite 9480 400ml 400ml 2:1 110-190 min 270 min 6-8 dní 1390.00
Loctite 9483 50ml 50ml 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 441.00
Loctite 9483 400ml 400ml 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 1203.00
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1kg 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 2513.00
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1kg 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 1048.00
Loctite 9489 50ml 50ml 1:1 60-120 min 300 min 20 dní 380.00
Loctite 9492 50ml 50ml 2:1 15 min 75 min skladem 509.00
Loctite 9492 400ml 400ml 2:1 15 min 75 min 20 dní 1041.00
Loctite 9497 50ml 50ml 2:1 165-255 min 480 min skladem 417.00
Loctite 9497 400ml 400ml 2:1 165-255 min 480 min 20 dní 989.00
Loctite 9514 300ml 300ml - - min 0 min 20 dní 1112.00
Loctite 9455 A+B 50ml 50ml 1:1 3 min 15 min 20 dní 392.00
Loctite 9455 A+B 200ml 200ml 1:1 3 min 15 min 6-8 dní 909.00
Loctite 9464 A+B 50ml 50ml 1:1 20 min 180 min skladem 387.00
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 13 min skladem 388.00