Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3450 - 25 ml

Hysol® 3450™ je dvousložkové epoxidové lepidlo, které po rozmíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Je vhodné pro lepení kovů a dosahuje vysoké pevnosti. Dvojkartuše, 25 ml.

= 305 bez DPH
369.05 s DPH


Kód produktu: 486360

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 305,00 Kč/ks 369,05 Kč/ks
2+ 296,00 Kč/ks 358,16 Kč/ks
10+ 283,00 Kč/ks 342,43 Kč/ks
Hmotnost: 25 g Mísící poměr: 1:1
Doba použitelnosti: 5 min Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo pro lepení kovů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 3450™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: E­poxid 
  • Chemický typ: E­poxid 
  • Vzhled (Prysky­řice): Černý 
  • Vzhled (Tvrdi­dlo): Smetano­vě bílá pasta 
  • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
  • Mísicí poměr - objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
  • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
  • Aplikace: Lepení 

 

Hysol® 3450™

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo, které po roz­míchání rychle vyt­vrzuje při po­kojové teplotě­. Je vhodné pro le­pení kovů a do­sahuje vysoké pev­nosti. Schopnos­t vyplňovat spá­ry činí tento pro­dukt vhodným pro le­pení hrubých ne­bo špatně slí­covaných povrchů u sou­částí z kovů, ke­ramiky, tuhých plas­tů nebo dřeva­. Typické apli­kace zahrnují le­pení hliníkových o­kenních rámů a pa­nelů z plastů vyz­tužených skle­něnými vlákny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU:

 

Vlastnosti prys­kyřice - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,9 - Viskozita, Bro­okfield, 25 °C, mP­a•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 10 ot/min. 40 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti tvrdi­dla - Měrná hmotnos­t při teplotě 25 °C 1,8 - Viskozita, Bro­okfield, 25 °C, mP­a•s (cP): - Vřeteno 6, rychlos­t 10 ot/min. 30 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

Vlastnosti smícha­ného produktu - Doba zpracova­telnosti při te­plotě 25 °C, mi­nut 4 až 6.

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

 

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů. Informace pro bez­pečné zacháze­ní s tímto pro­duktem najdete v Bez­pečnostním lis­tě (BL). Tam, kde s­e používají vod­ní roztoky pro čiš­tění povrchů před l­epením, je dů­ležité zkontro­lovat kompati­bilitu mycího roz­toku a produk­tu. V některých pří­padech mohou vod­ní roztoky nep­říznivě ovliv­nit vytvrzová­ní a vlastnos­ti produktu.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Před použi­tím je potřeba prys­kyřici a tvrdi­dlo řádně pro­míchat. Produk­t může být na­nášen přímo z dvoj­kartuší přes do­daný statický mi­xer. V tomto pří­padě vytlačte prvních 3 a­ž 5 cm do odpa­du. Při použi­tí většího ba­lení produktu řád­ně smíchejte o­bě složky v přes­ném poměru dle ob­jemu nebo hmot­nosti, jak je u­vedeno v Popi­su produktu. Při ruč­ním míchání si od­važte nebo ob­jemově odměřte po­žadované množ­ství pryskyři­ce a tvrdidla a u­silovně je pro­míchejte. Míchej­te ještě asi 15 sec­. po té, co z­ískáte stejno­měrnou barvu pro­duktu.

3. Nemíchejte na­jednou větší množ­ství produktu než 4 kg, j­inak dojde k ne­žádoucímu vývi­nu tepla. Míchá­ním menšího množ­ství se minima­lizuje možnos­t vzniku nežá­doucího tepla.

4. Po rozmíchá­ní naneste pro­dukt tak rychle­, jak je to m­ožné, na jeden z le­pených povrchů­. Pro získání ma­ximální pevnos­ti spoje rozet­řete produkt rov­noměrně na oba po­vrchy. Součás­ti by měly být spo­jeny ihned po na­nesení rozmícha­ného lepidla.

5. Doba zpraco­vatelnosti smícha­ného lepidla je 4 až 6 m­inut při teplo­tě 25 °C. Vyš­ší teplota a men­ší zpracováva­né množství pro­duktu zkracují do­bu zpracovatel­nosti.

6. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Po použítí, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Hmotnost
[g]
Mísící poměr
Doba použitelnosti
[min]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3463 - 50 g 50 g tyčinka 3 min Všestranný dvousložkový epoxidový tmel skladem 242
Loctite 3463 - 114 g 114 g tyčinka 3 min Všestranný dvousložkový epoxidový tmel skladem 363
Loctite 3471 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1071
Loctite 3472 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1113
Loctite 3473 - 500 g kovem plněný tmel 500 g 1:1 6 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1271
Loctite 3474 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1112
Loctite 3475 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1320
Loctite 3478 - 453 g 453 g 7.25:1 20 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 20 dní 1529
Loctite 3479 - 500 g 500 g 1:1 40 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1126
Kemisk Metall - 180 ml 180 g 1:1 0 min Chemický kov pro vyplňování a utěsňování otvorů 6-8 dní 312