Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3463 - 50 g

LOCTITE® 3463™ je všestranný, dvousložkový, snadno použitelný, ocelí plněný epoxidový tmel. Tyčinka, 50 g.

= 242 bez DPH
292.82 s DPH


Kód produktu: 396913

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 242,00 Kč/ks 292,82 Kč/ks
2+ 235,00 Kč/ks 284,35 Kč/ks
10+ 224,00 Kč/ks 271,04 Kč/ks
Hmotnost: 50 g Mísící poměr: tyčinka
Doba použitelnosti: 3 min Vlastnosti: Všestranný dvousložkový epoxidový tmel

Také v balení 114g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 3463™ Me­tal Magic Ste­el tyčinka má nás­ledující vlas­tnosti:

 

  • Technologie: E­poxid 
  • Chemický typ: E­poxid 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Kovo­vě černý LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Za po­kojové teploty 
  • Aplikace: Lepení 
  • Zvláštní výho­da: Vytvrzuje pod vo­dou a má adhe­zi k většině mo­krých povrchů - Má adhezi k vět­šině typů čis­tých povrchů - Vytvrzuje bě­hem 10 minut pro rych­lé opravy.

 

LOCTITE® 3463™

 

je všestranný, dvou­složkový, snad­no použitelný, o­celí plněný e­poxidový tmel­. Používá se ja­ko tmel a když vyt­vrdne, má vyso­kou pevnost v tla­ku a dobrou ad­hezi k většině po­vrchů. Tento pro­dukt opraví trhli­ny v potrubí, vy­plní vyběhané dí­ry pro šrouby, vyh­ladí sváry a o­praví nestruk­turální defek­ty v odlitých ot­vorech nádrží.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -30 °C do +121 °C.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

1. VÝSTRAHA: Ne­nanášejte na po­vrchy ohřáté nad 66 °C­. 2. Vyčistěte a o­sušte povrch, po­kud je to mož­né. Pro maximál­ní adhezi očis­těte a opískuj­te povrch. Od­řízněte potřeb­né množství pro­duktu, sundej­te plastovou fó­lii a pořádně proh­nětejte v ruce, do­kud nezíská stej­noměrnou šedo­černou barvu. 3­. Pevně jej vtis­kněte na místo zá­platy, opravy ne­bo spoje. 4. Pro zís­kání hladkého po­vrchu jej může­te uhladit vlhkým h­adříkem nebo prstem.

 

Technické tipy pro prá­ci s epoxidy: 

Doba zpracova­telnosti a vyt­vrzení závisí na o­kolní teplotě a zpra­covávaném množ­ství: - Čím vyšší te­plota, tím rych­lejší vytvrze­ní. - Čím větší množ­ství produktu, tím rych­lejší vytvrze­ní. Urychlení vyt­vrzování epoxi­dů při nízké te­plotě: - Uchovávejte e­poxidy při po­kojové teplotě­. - Předehřejte o­pravovaný povrch tak, a­byste na něm u­drželi ruku. Zpo­malení vytvrzo­vání epoxidů při vy­soké teplotě: - Míchejte epo­xidy jen v ma­lém množství, a­byste zabráni­li rychlému tvrdnu­tí. - Ochlaďte tmel.

 

Skladování:

Skladujte pro­dukt v uzavře­ných nádobách na such­ém místě. Mate­riál odebraný z o­riginální nádo­by může být bě­hem používání kon­taminován. Pro­to nikdy nevra­cejte produkt zpět do o­riginální nádo­by. Informace o skla­dování jsou u­vedeny na eti­ketě originál­ního obalu. Op­timální podmín­ky skladování: 8 °C až 2­1°C. Skladová­ní pod 8 °C n­ebo nad 28 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Hmotnost
[g]
Mísící poměr
Doba použitelnosti
[min]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3450 - 25 ml 25 g 1:1 5 min Dvousložkové epoxidové lepidlo pro lepení kovů skladem 305
Loctite 3463 - 114 g 114 g tyčinka 3 min Všestranný dvousložkový epoxidový tmel skladem 363
Loctite 3471 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1071
Loctite 3472 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1113
Loctite 3473 - 500 g kovem plněný tmel 500 g 1:1 6 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1271
Loctite 3474 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1112
Loctite 3475 - 500 g 500 g 1:1 45 min Dvousložkové epoxidové lepidlo skladem 1320
Loctite 3478 - 453 g 453 g 7.25:1 20 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 20 dní 1529
Loctite 3479 - 500 g 500 g 1:1 40 min Dvousložkové epoxidové lepidlo 6-8 dní 1126
Kemisk Metall - 180 ml 180 g 1:1 0 min Chemický kov pro vyplňování a utěsňování otvorů 6-8 dní 312