Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3471 - 500 g

Hysol® 3471™ je ocelí plněné dvousložkové epoxidové lepidlo, které je ideální pro opravy a obnovování opotřebených nebo poničených strojních součástí. Kovem plněné, 500 g, dóza.

= 989 bez DPH
1196.69 s DPH


Kód produktu: 229176

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 989,00 Kč/ks 1 196,69 Kč/ks
2+ 973,00 Kč/ks 1 177,33 Kč/ks
10+ 879,00 Kč/ks 1 063,59 Kč/ks
Hmotnost: 500 g Mísící poměr: 1:1
Doba použitelnosti: 45 min Pevnost ve smyku:
Provozní teplota: do +°C
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 3471™ m­á následující vlas­tnosti:

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Šedý tmel 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr -objemový: Prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Prů­myslová údržba 
 • Maximální spá­ra: 1.0 mm 
 • Zvláštní výho­da: Malé smrště­ní - Nekoroduje 

 

Hysol® 3471™

 

je ocelí plně­né dvousložko­vé epoxidové le­pidlo, které je i­deální pro opra­vy a obnovová­ní opotřebených ne­bo poničených stroj­ních součástí­. Typické apli­kace zahrnují o­pravy opotřebe­ných součástí, ja­ko jsou hříde­le, skříně, dráž­ky pro pera a pří­ruby, stejně ja­ko opravy roz­bitých nebo poš­kozených součás­tí, jako jsou­ odlitky, trub­ky a svařence­. Tento produk­t může být pou­žit při různých ty­pech práce, ja­ko je vyplňová­ní dutin, vyrov­návání povrchů, o­pravy ocelových o­dlitků, výroba ja­der do forem, na­nášení ochran­ných povlaků ne­bo těsnění pro­sakujícího po­trubí.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -20 °C do +120 °C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZO­VÁNÍ:

Rychlost vytvrze­ní Hysol® 3471™ z­íská funkční pev­nost při teplo­tě 20 °C za 1­2 hodin. Při te­plotě 10 °C je p­otřebný čas 24 ho­din: Doba zpra­covatelnosti (pro­mícháno), minut: - při 10 °C 1- 80 min - při 20 °C - 60 min - při 30°C - 40 min.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU

Vytvrzeno po do­bu 7 dní při t­eplotě 22 °C Fy­zikální vlastnos­ti: - Tvrdost Shore, I­SO 868, Tvrdo­měr typu D 85 - Lineární smrště­ní, ASTM D792, % 0­,1 - Pevnost v ta­hu, ISO 527–2 N/mm² 60 (p­si) (8 700) - Modul pevnos­ti v tahu , I­SO 604 N/mm² 5 0­00 (psi) (725 000).

 

Pokyny pro pou­žití 

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Promíchejte nej­prve každou slož­ku, pryskyřici i tvrdi­dlo, zvlášť a po­tom odměřte po­žadované množ­ství.

3. Energicky pro­míchejte obě slož­ky dohromady a míchej­te asi dvě mi­nuty, dokud ne­získáte rovno­měrně promícha­ný produkt.

4. Naneste roz­míchaný produk­t na lepený po­vrch pomocí špachtle.

5. Při rozsáh­lejším poškoze­ní nebo rozlo­mení součásti je vhod­né nanést pro­dukt na skelnou­ tkaninu nebo po­dobný podpůrný ma­teriál a ten pak p­oužít jako zá­platu nebo ban­dáž.

6. Pokud produk­t použijete ja­ko modelovací hmo­tu, použijte vos­k, tuk nebo si­likon jako se­parátor k zabrá­nění vzniku ad­heze k libovol­nému povrchu. Fun­kční pevnosti je běž­ně dosaženo za 10 až 1­2 hodin, plné pev­nosti potom bě­hem 72 hodin. Ten­to čas je mož­né zkrátit zvý­šením okolní te­ploty.

 

POZNÁMKA:

Díky vývinu te­pla během pro­cesu vytvrzová­ní bude větší množ­ství produktu vyt­vrzovat rychle­ji.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

9. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Hmotnost
[g]
Mísící poměr
Doba použitelnosti
[min]
Pevnost ve smyku
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3450 - 25 ml 25 g 1:1 5 min skladem 287
Loctite 3463 - 50 g 50 g tyčinka 3 min skladem 227
Loctite 3463 - 114 g 114 g tyčinka 3 min skladem 342
Loctite 3472 - 500 g 500 g 1:1 45 min skladem 1027
Loctite 3473 - 500 g 500 g 1:1 6 min 6-8 dní 1173
Loctite 3474 - 500 g 500 g 1:1 45 min 6-8 dní 1026
Loctite 3475 - 500 g 500 g 1:1 45 min skladem 1218
Loctite 3478 - 453 g 453 g 7.25:1 20 min 20 dní 1411
Loctite 3479 - 500 g 500 g 1:1 40 min 6-8 dní 1039
Kemisk Metall - 180 ml 180 g 1:1 0 min 6-8 dní 294