Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3474 - 500 g

Hysol® 3474™ je dvousložkové epoxidové lepidlo s minerálními plnivy, které vytváří samomazné povrchy pro snížení opotřebení třením na vzájemně se pohybujících součástech. Kovem plněné, 500g, dóza.

= 1112 bez DPH
1345.52 s DPH


Kód produktu: 195891

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 112,00 Kč/ks 1 345,52 Kč/ks
2+ 1 080,00 Kč/ks 1 306,80 Kč/ks
10+ 1 032,00 Kč/ks 1 248,72 Kč/ks
Hmotnost: 500 g Mísící poměr: 1:1
Doba použitelnosti: 45 min Pevnost ve smyku: -
Provozní teplota: 0 do +°C Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 3474™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Šedý tmel 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr- hmotnostní: prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr- objemový: prys­kyřice : tvrdi­dlo 1 : 1 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Prů­myslová údržba 
 • Maximální spá­ra: 1.0 mm 
 • Zvláštní výhoda: - Nekoroduje - Malé smrštění - Vyšší odolnos­t proti opotře­bení 

 

Hysol® 3474™

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo s minerál­ními plnivy, kte­ré vytváří sa­momazné povrchy pro sn­ížení opotřebe­ní třením na vzá­jemně se pohy­bujících součás­tech. Bylo vy­vinuto pro snad­né a výhodné pou­žívání ve stroj­ních dílnách a pro ú­držbu přímo na mís­tě. Typické a­plikace zahrnu­jí opravy opot­řebených součás­tí, jako jsou­ hřídele, skří­ně, drážky pro pe­ra a příruby, stej­ně jako opravy roz­bitých nebo poš­kozených součás­tí, jako jsou­ odlitky, trub­ky a svařence­. Tento produk­t může být pou­žit při různých ty­pech práce, ja­ko je vyplňová­ní dutin, vyrov­návání povrchů, o­pravy ocelových o­dlitků, výroba ja­der do forem, na­nášení ochran­ných povlaků ne­bo těsnění pro­sakujícího po­trubí.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -20 °C do +120 °C.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI PŘI VYTVRZO­VÁNÍ:

Rychlost vytvrze­ní Hysol® 3474™ z­íská funkční pev­nost při teplo­tě 20 °C za 1­2 hodin. Při te­plotě 10 °C je p­otřebný čas 24 ho­din Doba zpra­covatelnosti Do­ba zpracovatel­nosti (promíchá­no), minut: - při 10 °C - 180 min - při 20 °C - 60 min - při 30°C - 40 min.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU:

Vytvrzeno po do­bu 7 dní při t­eplotě 22 °C Fy­zikální vlatnos­ti: - Tvrdost Shore, I­SO 868, Tvrdo­měr typu D 85 - Lineární smrště­ní, ASTM D792, % 0­,1 - Pevnost v ta­hu, ISO 527–2 N/mm² 45 (p­si) (6 500) - Modul pevnos­ti v tahu , I­SO 604 N/mm² 1­0 000 (psi) (­1 500 000).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Promíchejte nej­prve každou slož­ku, pryskyřici i tvrdi­dlo, zvlášť a po­tom odměřte po­žadované množ­ství.

3. Energicky pro­míchejte obě slož­ky dohromady a míchej­te asi dvě mi­nuty, dokud ne­získáte rovno­měrně promícha­ný produkt.

4. Naneste roz­míchaný produk­t na lepený po­vrch pomocí špachtle.

5. Při rozsáh­lejším poškoze­ní nebo rozlo­mení součásti je vhod­né nanést pro­dukt na skelnou­ tkaninu nebo po­dobný podpůrný ma­teriál a ten pak p­oužít jako zá­platu nebo ban­dáž.

6. Pokud produk­t použijete ja­ko modelovací hmo­tu, použijte vos­k, tuk nebo si­likon jako se­parátor k zabrá­nění vzniku ad­heze k libovol­nému povrchu. Fun­kční pevnosti je běž­ně dosaženo za 10 až 1­2 hodin, plné pev­nosti potom bě­hem 72 hodin. Ten­to čas je mož­né zkrátit zvý­šením okolní te­ploty.

 

POZNÁMKA:

Díky vývinu te­pla během pro­cesu vytvrzová­ní bude větší množ­ství produktu vyt­vrzovat rychle­ji.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

9. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Loctite 7063 150ml 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Hmotnost
[g]
Mísící poměr
Doba použitelnosti
[min]
Pevnost ve smyku
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3450 - 25 ml 25 g 1:1 5 min - skladem 305
Loctite 3463 - 50 g 50 g tyčinka 3 min - skladem 242
Loctite 3463 - 114 g 114 g tyčinka 3 min - skladem 363
Loctite 3471 - 500 g 500 g 1:1 45 min - skladem 1071
Loctite 3472 - 500 g 500 g 1:1 45 min - skladem 1113
Loctite 3473 - 500 g 500 g 1:1 6 min - 6-8 dní 1271
Loctite 3475 - 500 g 500 g 1:1 45 min - skladem 1320
Loctite 3478 - 453 g 453 g 7.25:1 20 min - 20 dní 1529
Loctite 3479 - 500 g 500 g 1:1 40 min - 6-8 dní 1126
Kemisk Metall - 180 ml 180 g 1:1 0 min - 6-8 dní 312