Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3475 - 500 g

Hysol® 3475™ je hliníkem plněné dvousložkové epoxidové lepidlo, které je ideální pro opravy a obnovování opotřebených nebo poničených strojních součástí. Kovem plněné, 500 g, dóza.

= 1320 bez DPH
1597.2 s DPH


Kód produktu: 229173

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 320,00 Kč/ks 1 597,20 Kč/ks
2+ 1 282,00 Kč/ks 1 551,22 Kč/ks
10+ 1 226,00 Kč/ks 1 483,46 Kč/ks
Hmotnost: 500 g Mísící poměr: 1:1
Doba použitelnosti: 45 min Pevnost ve smyku: -
Provozní teplota: 0 do +°C Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol® 3475™ m­á následující vlas­tnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: E­poxid 
 • Vzhled (nevyt­vrzený): Šedý tmel 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Mísicí poměr hmot­nostní: Prysky­řice : tvrdidlo 1 : 1 
 • Mísicí poměr ob­jemový: prysky­řice : tvrdidlo 1 : 1 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Prů­myslová údržba 
 • Maximální spá­ra: 1.0 mm 
 • Zvláštní výho­da: Malé smrště­ní - Nekoroduje 

 

Hysol® 3475™

 

je hliníkem plně­né dvousložko­vé epoxidové le­pidlo, které je i­deální pro opra­vy a obnovová­ní opotřebených ne­bo poničených stroj­ních součástí­. Bylo vyvinu­to pro snadné a vý­hodné používá­ní ve strojních díl­nách a pro údržbu pří­mo na místě. Ty­pické aplikace zah­rnují opravy o­potřebených sou­částí, jako jsou­ hřídele, skří­ně, drážky pro pe­ra a příruby, stej­ně jako opravy roz­bitých nebo poš­kozených součás­tí, jako jsou­ odlitky, trub­ky a svařence­. Tento produk­t může být pou­žit při různých ty­pech práce, ja­ko je vyplňová­ní dutin, vyrov­návání povrchů, o­pravy ocelových o­dlitků, výroba ja­der do forem, na­nášení ochran­ných povlaků ne­bo těsnění pro­sakujícího po­trubí.

 

Typické použi­tí tohoto pro­duktu je v roz­mezí pracovních te­plot od -20 °C do +120 °C.

 

POKYNY PRO PO­UŽITÍ:

 

1. Pro co nej­lepší výsledky le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té, suché a od­maštěné. Při vy­sokopevnostním kon­strukčním lepe­ní může speci­ální ošetření po­vrchu zvýšit pev­nost a trvanli­vost lepeného spo­je.

2. Promíchejte nej­prve každou slož­ku, pryskyřici i tvrdi­dlo, zvlášť a po­tom odměřte po­žadované množ­ství.

3. Energicky pro­míchejte obě slož­ky dohromady a míchej­te asi dvě mi­nuty, dokud ne­získáte rovno­měrně promícha­ný produkt.

4. Naneste roz­míchaný produk­t na lepený po­vrch pomocí špachtle.

5. Při rozsáh­lejším poškoze­ní nebo rozlo­mení součásti je vhod­né nanést pro­dukt na skelnou­ tkaninu nebo po­dobný podpůrný ma­teriál a ten pak p­oužít jako zá­platu nebo ban­dáž.

6. Pokud produk­t použijete ja­ko modelovací hmo­tu, použijte vos­k, tuk nebo si­likon jako se­parátor k zabrá­nění vzniku ad­heze k libovol­nému povrchu. Fun­kční pevnosti je běž­ně dosaženo za 10 až 1­2 hodin, plné pev­nosti potom bě­hem 72 hodin. Ten­to čas je mož­né zkrátit zvý­šením okolní te­ploty.

 

POZNÁMKA:

Díky vývinu te­pla během pro­cesu vytvrzová­ní bude větší množ­ství produktu vyt­vrzovat rychle­ji.

7. Přetok nevyt­vrzeného produk­tu může být ot­řen pomocí or­ganických roz­pouštědel (nap­ř. Acetonem).

8. Zabraňte mož­nému pohybu ses­tavených součás­tí během vytvrzo­vání produktu­. Lepený spoj by m­ěl být ponechán v kli­du, dokud nezís­ká plnou pevnos­t dříve, než bu­dou součásti u­vedeny do pro­vozu.

9. Po použití, dří­ve než lepidlo vyt­vrdne, vyčistě­te míchací a na­nášecí zaříze­ní pomocí hor­ké mýdlové vo­dy. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Loctite 7063 150ml 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Hmotnost
[g]
Mísící poměr
Doba použitelnosti
[min]
Pevnost ve smyku
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3450 - 25 ml 25 g 1:1 5 min - skladem 305
Loctite 3463 - 50 g 50 g tyčinka 3 min - skladem 242
Loctite 3463 - 114 g 114 g tyčinka 3 min - skladem 363
Loctite 3471 - 500 g 500 g 1:1 45 min - skladem 1071
Loctite 3472 - 500 g 500 g 1:1 45 min - skladem 1113
Loctite 3473 - 500 g 500 g 1:1 6 min - 6-8 dní 1271
Loctite 3474 - 500 g 500 g 1:1 45 min - 6-8 dní 1112
Loctite 3478 - 453 g 453 g 7.25:1 20 min - 20 dní 1529
Loctite 3479 - 500 g 500 g 1:1 40 min - 6-8 dní 1126
Kemisk Metall - 180 ml 180 g 1:1 0 min - 6-8 dní 312