Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 401 50g

Lepidlo je určeno pro lepení obtížně lepitelných materiálů, které vyžadují rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a/nebo ve smyku. Objem 50 g, láhev

= 747 bez DPH
903.87 s DPH


Kód produktu: 149336

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 747,00 Kč/ks 903,87 Kč/ks
2+ 726,00 Kč/ks 878,46 Kč/ks
10+ 694,00 Kč/ks 839,74 Kč/ks
Objem: 50 ml Viskozita: nízká mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost: 3-10
Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro obtížně lepitelné materiály

Také v balení 3g blis­tr3g tuba20g500­g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku LOC­TITE® 401™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledná, čirá až slá­mově žlutá ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro dře­vo, papír, ků­že a tkaniny LOC­TITE® 401™ je ur­čen pro :lepe­ní obtížně le­pitelných mate­riálů, které vy­žadují rovnoměr­né zatížení a vel­kou pevnost v ta­hu a/nebo ve smy­ku. Tento pro­dukt umožňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. LOCTITE® 401™ je p­řednostně určen pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,06 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 3 000 s-1 70 až 110 LMS - Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlos­t 30 ot/min. 90 až 140.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle spá­ry. Rychlost vyt­vrzení závisí na ve­likosti spáry­. V malé spáře vyt­vrzuje produk­t vysokou rychlos­tí, zvětšování spá­ry má za násle­dek snižování rychlos­ti vytvrzování­. Rychlost vyt­vrzení dle vlhkos­ti. Rychlost vyt­vrzování závi­sí na okolní re­lativní vlhkos­ti. Vyšší stu­peň vlhkosti ve­de k vyšší rychlos­ti vytvrzování­. Rychlost vyt­vrzení dle ak­tivátoru. Pou­žití aktiváto­ru na lepený po­vrch zvýší rychlos­t tvrdnutí tam, kde j­e z důvodu vel­ké spáry čas vyt­vrzení nepřija­telně dlouhý. Av­šak toto může způ­sobit snížení ko­nečné pevnosti le­peného spoje a do­poručuje se pro­to provedení zkou­šky pro ověře­ní výsledku.

 

Pokyny pro pou­žití: 

 

1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout. 2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout. 3. Pokut je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE®. Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout. 4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu. 5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla. 6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla. na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí). 7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnou pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu. Společnos­t Henkel nemů­že nést odpověd­nost za produk­t, který byl kon­taminován nebo skla­dován za podmí­nek jiných, než vý­še uvedených.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací jehla SSS15 1/2" 0.5 " jantarová 12.7 mm 1.37 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Dosiernadel SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Dávkovací jehla SSS14 1/2" 0.5 " olivová 12.7 mm 1.6 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4
Loctite 98548 Automatický peristaltický dávkovač 6-8 dní 46550
LS 006 Kompletní sestava pro dávkování kyanoarylátů 20 dní 0
PTFE hadička 22G bílá teflon 0.644 mm 1.06 mm Teflonová hadička PTFE 22G skladem 59

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g vteřinové lepidlo 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 tuba 3g 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 406
Loctite 401 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 3-10 6-8 dní 5435
Loctite 406 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 468
Loctite 406 50g 50 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 766
Loctite 406 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 6558
Loctite 406 / 770 sada na polyolefiny 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 909
Loctite 408 50g vteřinové lepidlo 50 ml velmi nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 964
Loctite 408 500g vteřinové lepidlo 500 ml velmí nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 6460
Loctite 435 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 10-20 skladem 619
Loctite 438 20g 20 ml nízká mPas černá 10-20 skladem 619
Loctite 460 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 508
Loctite 460 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 6165
Loctite 480 20g 20 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 598
Loctite 480 50g vteřinové lepidlo 50 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 991
Loctite 480 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas černá 3-10 6-8 dní 7615
Loctite 495 20g 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 432
Loctite 495 50g 50 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 809
Loctite 495 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 5109
LOCTITE 496 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 10-30 skladem 400
Loctite 496 50g vteřinové lepidlo 50 ml nízká mPas transparentní 10-30 6-8 dní 745
Loctite 496 500g vteřinové lepidlo 500 ml nízká mPas transparentní 10-30 20 dní 4693
Loctite 4011 - 20 g 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 20 dní 583