Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 406 500g

LOCTITE® 406™ je přednostně určen pro plasty a elastomery tam, kde je požadována velmi krátká doba fixace. Objem 500 ml

= 7558 bez DPH
9145.18 s DPH


Kód produktu: 142581

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 7 558,00 Kč/ks 9 145,18 Kč/ks
2+ 5 875,00 Kč/ks 7 108,75 Kč/ks
Objem: 500 ml Viskozita: mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost: 2-10

Také v balení 20g a 50g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku LOC­TITE® 406™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): průh­ledná, čirá až slá­mově žlutá ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro plas­ty a pryž LOC­TITE® 406™ je p­řednostně určen pro: plas­ty a elastome­ry tam, kde j­e požadována vel­mi krátká doba fi­xace. 

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 3 000 s-1 12 až 22 LMS - Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlos­t 30 ot/min. 15 až 25 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: 

Vytvrzováno po do­bu 1 týden při 22 °­C - Pevnost ve smy­ku, ISO 4587: - Nízkouhlíkatá o­cel (otryskaná).

 

VŠEOBECNÉ INFOR­MACE:

Tento produkt se ne­doporučuje pou­žívat v čistě kys­líkových nebo na kys­lík bohatých sys­témech a neměl by se pou­žívat k těsně­ní chlóru či ji­ných silně oxi­dačních materi­álů.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Přislušenství

mm mm mm bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
PTFE hadička 15G bílá teflon 1.45 mm 2.09 mm skladem 59
PTFE hadička 20G bílá teflon 0.812 mm 1.23 mm skladem 59
PTFE hadička 22G bílá teflon 0.644 mm 1.06 mm skladem 59
Loctite 98548 Automatický peristaltický dávkovač 6-8 dní 46550
LS 006 Kompletní sestava pro dávkování kyanoarylátů 20 dní 0
Dávkovací jehla SSS15 1/2" 0.5 " jantarová 12.7 mm 1.37 mm 6.8 bar skladem 4.9
Dávkovací jehla SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar skladem 4.9
bar

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g 3 ml mPas transparentní 3-10 skladem 70
Loctite 401 tuba 3g 3 ml mPas transparentní 3-10 skladem 70
Loctite 401 20g 20 ml mPas transparentní 3-10 skladem 382
Loctite 401 50g 50 ml mPas transparentní 3-10 skladem 702
Loctite 401 500g 500 ml mPas transparentní 3-10 6-8 dní 5435
Loctite 406 20g 20 ml mPas transparentní 2-10 skladem 441
Loctite 406 50g 50 ml mPas transparentní 2-10 skladem 720
Loctite 406 / 770 sada 20g 20 ml mPas transparentní 2-10 6-8 dní 854
Loctite 408 50g 50 ml mPas transparentní 5-10 6-8 dní 964
Loctite 408 500g 500 ml mPas transparentní 5-10 skladem 6460
Loctite 435 20g 20 ml mPas transparentní 10-20 skladem 581
Loctite 438 20g 20 ml mPas černá 10-20 skladem 582
Loctite 460 20g 20 ml mPas transparentní 5-20 skladem 478
Loctite 460 500g 500 ml mPas transparentní 5-20 skladem 6165
Loctite 480 20g 20 ml mPas černá 20-50 skladem 592
Loctite 480 50g 50 ml mPas černá 20-50 skladem 962
Loctite 480 500g 500 ml mPas černá 3-10 6-8 dní 7615
Loctite 495 20g 20 ml mPas transparentní 5-20 skladem 406
Loctite 495 50g 50 ml mPas transparentní 5-20 skladem 763
Loctite 495 500g 500 ml mPas transparentní 5-20 6-8 dní 5109
LOCTITE 496 20g 20 ml mPas transparentní 10-30 skladem 376
Loctite 496 50g 50 ml mPas transparentní 10-30 6-8 dní 700
Loctite 496 500g 500 ml mPas transparentní 10-30 6-8 dní 4693
Loctite 4011 - 20 g 20 ml mPas transparentní 3-10 20 dní 583