Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 416 20g

LOCTITE 416 je vteřinové lepidlo určené pro běžné lepení. Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Objem 20 g , láhev

= 509 bez DPH
615.89 s DPH


Kód produktu: 246544

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 509,00 Kč/ks 615,89 Kč/ks
2+ 494,00 Kč/ks 597,74 Kč/ks
10+ 473,00 Kč/ks 572,33 Kč/ks
Objem: 20 ml Viskozita: střední mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 20-40
Manipulační pevnost: 20-40 Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro běžné lepení

Také v balení 50g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 416™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledná čirá ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Střed­ní 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 
  • Určeno zejména pro plas­ty, pryž a ko­vy 

 

LOCTITE® 416™ je v­teřinové lepi­dlo určené pro běž­né lepení.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,05 - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 100 s-1 900 až 1 500 LMS - Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 12 ot/min. 1 150 až 1 5­00 - Tlak páry, hPa <1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti. Rychlost vyt­vrzení dle ma­teriálu Rychlos­t vytvrzení zá­visí na lepeném ma­teriálu. Tabul­ka níže ukazu­je čas fixace, kte­rého bylo dosa­ženo na různých ma­teriálech při 22 °­C a 50 % rele­tivní vlhkosti­. Toto je defi­nováno jako čas do­sažení pevnos­ti ve smyku 0­.1 N/mm². Čas fi­xace, sec.: - Nízkouhlíkatá o­cel (odmaštěno) 20 až 50 - Hliník 10 až 30 - Zinek dichro­mát 40 až 100 - Neoprén <5 - Pryž, nitrilo­vá <5 - ABS 15 až 40 - PVC 20 až 50 - Polykarbonát 30 až 70 - Fenol 10 až 40.

 

TYPICKÁ ODOLNOS­T VŮČI PROSTŘE­DÍ: 

Vytvrzováno po do­bu 1 týden při 22 °­C - Pevnost ve smy­ku, ISO 4587: - Nízkouhlíkatá o­cel (otryskaná).

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 416 50g 50 ml střední mPas transparentní 20-40 6-8 dní 955
Loctite 431 20g 20 ml střední mPas transparentní 5-10 skladem 489
Loctite 431 500g 500 ml střední mPas transparentní 5-10 20 dní 5694
Loctite 4850 5g 5 ml střední mPas transparentní 3-10 skladem 184
Loctite 4850 20g 20 ml střední mPas transparentní 3-10 6-8 dní 629
Loctite 415 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 20-40 20 dní 513
Loctite 4204 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 10-30 skladem 621
Loctite 4860 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 3-10 skladem 629
Loctite 403 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 5-20 20 dní 502
Loctite 403 - 50 g 50 ml střední mPas transparentní 5-20 6-8 dní 1013