Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 431 500g

LOCTITE® 431™ je určen pro lepení obtížně lepitelných materiálů, které vyžadují rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a/nebo ve smyku. Obsah 500 g, láhev

= 5694 bez DPH
6889.74 s DPH


Kód produktu: 195693

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 5 694,00 Kč/ks 6 889,74 Kč/ks
2+ 5 605,00 Kč/ks 6 782,05 Kč/ks
Objem: 500 ml Viskozita: střední mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost(s): 5-10
Manipulační pevnost: 5-10 Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro obtížně lepitelné materiály

Také v balení 20g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 431™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Průh­ledná, čirá až slá­mově žlutá ka­palina LMS 
  • Viskozita: Střed­ní 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro dře­vo, papír, ků­že a tkaniny LOC­TITE® 431™ je ur­čen pro: lepe­ní obtížně le­pitelných mate­riálů, které vy­žadují rovnoměr­né zatížení a vel­kou pevnost v ta­hu a/nebo ve smy­ku. Tento pro­dukt umožňuje rychlé le­pení široké šká­ly materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů. LOCTITE® 431™ je p­řednostně určen pro le­pení porézních a sa­vých materiálů ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,07 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 3 000 s-1 600 až 1 200 LMS - Viskozita, Bro­okfield - LVF, 25 °C, m­Pa•s (cP): - Vřeteno 2, rychlos­t 6 ot/min. 800 až 1 2­00.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout. 2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout. 3. Pokud je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE®. Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout. 4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu. 5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla . 6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla. 7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost(s)
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 416 20g 20 ml střední mPas transparentní 20-40 6-8 dní 509
Loctite 416 50g 50 ml střední mPas transparentní 20-40 6-8 dní 955
Loctite 431 20g 20 ml střední mPas transparentní 5-10 skladem 489
Loctite 4850 5g 5 ml střední mPas transparentní 3-10 skladem 184
Loctite 4850 20g 20 ml střední mPas transparentní 3-10 6-8 dní 629
Loctite 415 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 20-40 20 dní 513
Loctite 4204 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 10-30 skladem 621
Loctite 4860 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 3-10 skladem 629
Loctite 403 - 20 g 20 ml střední mPas transparentní 5-20 20 dní 502
Loctite 403 - 50 g 50 ml střední mPas transparentní 5-20 6-8 dní 1013