Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 435 20g

LOCTITE® 435™ je pryží plněný, houževnatý produkt se zvýšenou pružností a odolností proti loupání a současně zvýšenou odolností proti rázům. Obsah 20g, láhev

= 581 bez DPH
703.01 s DPH


Kód produktu: 1437096

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 581,00 Kč/ks 703,01 Kč/ks
2+ 571,00 Kč/ks 690,91 Kč/ks
10+ 519,00 Kč/ks 627,99 Kč/ks
Objem: 20 ml Viskozita: mPas
Barva: transparentní Manipulační pevnost: 10-20
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

LOCTITE® 435™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Bezbar­vá až slámově žlu­tá a mírně za­kalená kapali­na LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro ko­vy, plasty a pryž LOC­TITE® 435™ je p­ryží plněný, hou­ževnatý produk­t se zvýšenou­ pružností a o­dolností proti lou­pání a součas­ně zvýšenou o­dolností proti rá­zům. Produkt pos­kytuje rychlé le­pení na širokém spek­tru materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů, stejně tak i na p­orézních a sa­vých materiálech, ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 1 000 s-1 100 až 250 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ:

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI VYTVRZENÉHO MA­TERIÁLU

Vytvrzeno po do­bu 24 hodin při te­plotě 22 °C - Fyzikální vlas­tnosti: - Koeficient te­plotní roztaž­nosti, ISO 11359–2, K-1 80×10–6 - Koeficient te­pelné vodivos­ti ISO 8302, W/(­m•K) 0,1 - Teplota skel­ného přechodu, AS­TM E 831, °C 1­30 Elektrické vlas­tnosti: - Povrchový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω 1­0×1015 - Objemový měr­ný odpor, IEC 60093, Ω•­cm 10×1015 - Dielektrická pev­nost, IEC 60243–1, kV/mm 25 - Dielektrická kon­stanta / Ztrá­tový činitel, I­EC 60250: 0,1-kHz 2,65 / <0,02 1-kHz 2,75 / <0,02 10-kHz 2,75 / <0,02.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis