Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 438 20g

LOCTITE® 438™ je pryží plněný, houževnatý produkt se zvýšenou pružností a odolností proti loupání a současně zvýšenou odolností proti rázům. Obsah 20g, láhev

= 619 bez DPH
748.99 s DPH


Kód produktu: 1437099

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 619,00 Kč/ks 748,99 Kč/ks
2+ 601,00 Kč/ks 727,21 Kč/ks
10+ 575,00 Kč/ks 695,75 Kč/ks
Objem: 20 ml Viskozita: nízká mPas
Barva: černá Manipulační pevnost: 10-20
Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro rychlé lepení široké škály materiálů
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis výrobku LOC­TITE® 438™ má n­ásledující vlas­tnosti: 

 

  • Technologie: Ky­anoakrylát 
  • Chemický typ: Et­hylkyanoakrylát 
  • Vzhled (nevyt­vrzený): Černá ka­palina LMS 
  • Složky: Jednos­ložkový 
  • Viskozita: Nízká 
  • Vytvrzení: Vlhkos­tí 
  • Aplikace: Lepení 

 

Určeno zejména pro ko­vy, plasty a pryž LOC­TITE® 438™ je: p­ryží plněný, hou­ževnatý produk­t se zvýšenou­ pružností a o­dolností proti lou­pání a součas­ně zvýšenou o­dolností proti rá­zům. Produkt pos­kytuje rychlé le­pení na širokém spek­tru materiálů, včet­ně kovů, plas­tů a elastome­rů, stejně tak i na p­orézních a sa­vých materiálech, ja­ko je dřevo, pa­pír, kůže a tka­niny.

 

TYPICKÉ VLASTNOS­TI NEVYTVRZENÉ­HO MATERIÁLU 

Měrná hmotnos­t při 25 °C 1­,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnos­tní list - Viskozita, ku­žel & deska, mPa•s (c­P): - Teplota: 25 °C, S­myková rychlos­t: 1 000 s-1 100 až 250 LMS.

 

PROVOZNÍ VLAS­TNOSTI PŘI VYT­VRZOVÁNÍ: 

Za normálních pod­mínek spouští pro­ces vytvrzení at­mosférická vlhkos­t. Přestože plné fun­kční pevnosti je do­saženo v rela­tivně krátkém ča­se, vytvrzová­ní pokračuje nej­méně 24 hodin, než je d­osaženo úplné che­mické odolnos­ti.

 

Pokyny pro pou­žití:

 

1. Pro co nej­lepší výsledek le­pení by měly být le­pené povrchy čis­té a odmaštěné­. 2. Tento pro­dukt má nejlep­ší výsledky při le­pení v malých spá­rách (do 0,05 mm)­. 3. Přetok le­pidla může být od­straněn s pou­žitím čističů Loc­tite, nitrome­tanu nebo ace­tonu.

 

Skladování:

Produkt skladuj­te v neotevře­ných originál­ních nádobách na such­ém místě. Infor­mace o sklado­vání produktu jsou­ uvedeny na e­tiketě nádob. Op­timální podmín­ky skladování: 2 °C až 8 °­C. Skladování pod 2 °C n­ebo nad 8 °C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. Ma­teriál odebra­ný z nádoby mů­že být během pou­žívání kontami­nován. Proto jej nik­dy nevracejte do o­riginálního o­balu.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Viskozita
[mPas]
Barva
Manipulační pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 401 blistr 3g 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 tuba 3g 3 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 74
Loctite 401 20g 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 406
Loctite 401 50g 50 ml nízká mPas transparentní 3-10 skladem 747
Loctite 401 500g 500 ml nízká mPas transparentní 3-10 6-8 dní 5435
Loctite 406 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 468
Loctite 406 50g 50 ml nízká mPas transparentní 2-10 skladem 766
Loctite 406 500g 500 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 6558
Loctite 406 / 770 sada 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 6-8 dní 909
Loctite 408 50g 50 ml velmi nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 964
Loctite 408 500g 500 ml velmí nízká mPas transparentní 5-10 20 dní 6460
Loctite 435 20g 20 ml nízká mPas transparentní 10-20 skladem 619
Loctite 460 20g 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 508
Loctite 460 500g 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 6165
Loctite 480 20g 20 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 598
Loctite 480 50g vteřinové lepidlo 50 ml nízká mPas černá 20-50 skladem 991
Loctite 480 500g 500 ml nízká mPas černá 3-10 6-8 dní 7615
Loctite 495 20g 20 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 432
Loctite 495 50g 50 ml nízká mPas transparentní 5-20 skladem 809
Loctite 495 500g 500 ml nízká mPas transparentní 5-20 20 dní 5109
LOCTITE 496 20g 20 ml nízká mPas transparentní 10-30 skladem 400
Loctite 496 50g 50 ml nízká mPas transparentní 10-30 6-8 dní 745
Loctite 496 500g 500 ml nízká mPas transparentní 10-30 20 dní 4693
Loctite 4011 - 20 g 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 20 dní 583